Najpovoljniji S i Margin krediti
na tržištu

Skrbništvo nad financijskim instrumentima

Skrbništvo nad financijskim instrumentima dio je pomoćnih usluga s financijskim instrumentima koje pruža Banka.

Osnovu skrbništva čine tehničko-administrativni poslovi u vezi s čuvanjem imovine klijenta:

  • pohrana i čuvanje financijskih instrumenata;
  • izvješćivanje o isplati dividende, isplati kamata ili dospijeću ostalih instrumenata na naplatu;
  • obavješćivanje o skupštinama izdavatelja financijskih instrumenata i o pravima vezanim za financijske instrumente koji su na skrbništvu te izvršenje nalogodavčevih naloga u svezi s ostvarivanjem tih prava;
  • obavješćivanje o zakonskim promjenama koje posredno ili neposredno utječu na izvješćivanje nalogodavca o stanju financijskih instrumenata na skrbničkom računu;
  • pružanje usluga glasovanja na godišnjim skupštinama;
  • ostale usluge vezane za financijske instrumente, ostvarivanje prava i ispunjenje obveza iz financijskih instrumenata dogovorene između nalogodavca i skrbnika.

Za sklapanje Ugovora o skrbništvu i otvaranje skrbničkog računa klijent je obvezan Banci dostaviti traženu dokumentaciju.

Klijent je obvezan pismenim putem obavijestiti Banku o svim promjenama u nazivu pravne osobe, imenu i prezimenu, adresi i promjeni ovlaštenih zastupnika.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Za otvaranje skrbničkog računa u Croatia banci d.d.

 

Fizičke osobe:

• preslika osobne iskaznice ili putovnice,

• podatak o OIB-u,

• preslika kartice tekućeg računa/štednog računa ili preslika ugovora o nerezidentnom računu, na ime klijenta,

• broj računa investitora u SKDD-u ili skrbničkog računa za namiru,

• kontakt podaci: telefon, mobitel, e-mail,adresa,

• popuniti upitnik za klijente fizičke osobe/izjavu o FATCA statusu/poreznu rezidentnost (CRS),

• dati izjavu o povezanim osobama.

 

Pravne osobe:

• preslika izvoda iz sudskog registra ne stariju od 30 dana,

• preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u,

• preslika potpisnog kartona ili presliku ugovora o računu,

• preslike osobnih iskaznica ili putovnica osoba ovlaštenih za zastupanje društva, i stvarnih vlasnika

• podatak o OIB-u,

• broj računa investitora u SKDD-u ili skrbničkog računa za namiru,

• kontakt podatke: telefon, mobitel, e-mail, adresa sjedišta,

• BON2, ne stariji od 30 dana,

• LEI oznaka,

• popuniti upitnik za klijente pravne osobe/izjavu o FATCA statusu/poreznu rezidentnost (CRS),

• dati izjavu o povezanim osobama,

• izvadak iz registra stvarnog vlasnika

  • preslika osnivačkog akta

 

 

 

Banka zadržava pravo po potrebi zahtijevati i drugu dokumentaciju.

 

Na osnovi Ugovora o skrbništvu sklopljenom između klijenta i Banke, Banka u svojim knjigama otvara skrbnički račun za klijenta i na tom računu vodi imovinu za račun klijenta. Banka u SKKD-u otvara skrbnički račun za klijenta.

Uplate se podnose u korist računa Croatia banke d.d. Zagreb, IBAN: HR4724850031300004112, skrbnički račun.

Banka prima od klijenta ili ovlaštenog posrednika instrukcije u svezi raspolaganja imovinom i pravima povezanim s imovinom.

Ako Banka nije primila neopozivu instrukciju s izričitom uputom o postupanju od klijenta ili ovlaštenog posrednika do krajnjeg roka utvrđenog od Banke (u obavijesti) za poslove sudjelovanja na skupštinama, u tom slučaju Banka kao skrbnik neće postupiti po korporativnoj akciji.