Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Instrumenti osiguranja

  • založno pravo na nekretnini najmanje u omjeru 1:2 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita,
  • izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita i sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
  • zadužnica korisnika kredita solemnizirana kod javnog bilježnika,
  • zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
  • 2 (dvije) bjanko mjenice korisnika kredita vlastite, trasirane, akceptirane, žirirane od strane sudužnika (ako ga ima) s klauzulom “bez protesta” uz mjenično očitovanje.

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatne instrumente osiguranja u skladu s Pravilnikom o postupku odobravanja plasmana i vođenja kreditnih spisa i preuzetih potencijalnih obveza za građane.

Dobna granica tražitelja kredita i sudužnika (ako ga ima) mora biti usklađena s otplatom kredita na način da u trenutku konačne otplate ne smiju biti stariji od 72 godine.