Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Osnovni uvjeti

Iznos kredita: od 5.000,00 do 150.000,00 EUR
Namjena kredita: bez namjene
Način i rok korištenja: Kredit se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju EUR-a Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita  na račun korisnika kredita otvoren u Banci u roku do 90 dana računajući od dana sklapanja ugovora o kreditu.
Rok otplate: od 36 do 240 mjeseci
Način otplate: U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom s plaće/mirovine tražitelja kredita.
Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.
Interkalarne kamate: U razdoblju korištenja kredita do stavljanja kredita u otplatu, korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu po kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.
Kamatna stopa: 8,50% godišnje, promjenjiva, uz status klijenta (EKS od 8,87%)
9,00% godišnje,  promjenjiva, bez statusa klijenta (EKS od 9,41%)

Redovna promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.
Fiksni dio kamatne stope je nepromjenjiv sve do konačne otplate kredita. Varijabilni dio kamatne stope je promjenjiv ovisno o kretanju šestomjesečnog NRS 2 koji se primjenjuje na dan 31. svibnja, odnosno 30. studenoga.
Ukoliko Korisnik kredita tijekom otplate kredita prestane biti Klijentom Banke ili ne usmjeri svoja redovita mjesečna primanja s osnove plaće ili mirovine  na račun otvoren u Banci u roku od 60 dana, računajući od dana sklapanja ugovora o kreditu, kamatna stopa mu se uvećava za 0,50 postotnih poena.
Za kredite odobrene do 1. siječnja 2014. godine primijeniti će se vrijednost 6 M NRS 2 važećeg na dan 31. svibnja 2013. godine.
Naknada za obradu zahtjeva:

1,50% odobrenog iznosa kredita, za status klijenta
2,00% odobrenog iznosa kredita, bez statusa klijenta

Maksimalni iznos naknade iznosi 2.400,00 kuna.
Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.