Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

INSTRUMENTI OSIGURANJA

Instrumenti osiguranja:

•    Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika
•    Bjanko zadužnica korisnika kredita i sudužnika (ako ga ima) uvećana za minimalno 20% od iznosa kredita solemnizirana kod javnog bilježnika

Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita i/ili sudužnika nije potrebna za tražitelje kredita-individualne iznajmljivače u turizmu koji svoje prihode ostvaruju isključivo iznajmljivanjem turističkih kapaciteta.

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatne instrumente osiguranja u skladu s Pravilnikom o postupku odobravanja plasmana i vođenja kreditnih spisa i preuzetih potencijalnih obveza za građane.