Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Osnovni uvjeti

Korisnici kredita Individualni turistički djelatnici ili građani koji se bave iznajmljivanjem smještajnih ili turističkih kapaciteta i pružanjem turističkih usluga (privatni iznajmljivači)
Iznos kredita 5.000 do 75.000 kuna
Namjena kredita za financiranje pripreme turističke sezone, odnosno financiranje nabavke robe i usluga (nabava potrošnog inventara, financiranje tekućeg održavanja interijera i eksterijera, nabavke hrane i pića) i ostale aktivnosti u svrhu pripreme turističke sezone
Rok i način korištenja:

Kredit se isplaćuje u kunama.
Rok korištenja kredita je do 30.6. tekuće godine

Kredit se isplaćuje na račun Korisnika kredita otvoren u Banci.

Rok i način otplate:

Mogućnost otplate kredita na dva načina:

  • kredit se otplaćuje u tri jednake rate, prva rata dospijeva 31.7.2016.godine, druga 31.8.2016.godine, a posljednja 30.9.2016.godine
  • kredit se otplaćuje jednokratno, 30.9.2016.godine
Kamatna stopa: 6,00% godišnje, fiksna, za korisnike kredita koji otplaćuju kredit u 3 mjesečne rate
6,50% godišnje, fiksne, za korisnike kredita koji otplaćuju kredit jednokratno
Naknada: 0,70% odobrenog iznosa kredita
Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.