Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Osnovni uvjeti

Iznos kredita: Najviše do 95% iznosa namjenski oročenog depozita.
Krediti se odobravaju u kunama temeljem položenog jamstvenog depozita u kunama, odnosno u kunama uz valutnu klauzulu temeljem položenog jamstvenog depozita u stranoj valuti.
Rok otplate: do 36 mjeseci ako se glavnica vraća jednokratno
do 120 mjeseci za kredite koji se vraćaju u jednakim mjesečnim ili tromjesečnim anuitetima
Način otplate kredita: Prema dogovoru s korisnikom kredita, Banka može ugovoriti vraćanje glavnice kredita jednokratno, uz plaćanje kamate mjesečno ili tromjesečno, ili u jednakim mjesečnim ili tromjesečnim anuitetima.
Kamatna stopa: Visina fiksne kamatne stope na kredit jednaka je kamatnoj stopi na nenamjenski oročene depozite uvećana za 2,00 postotna poena.
Naknada: 1,00% odobrenog iznosa kredita, maksimalno 500,00 kuna
Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.