Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Krediti za legalizaciju

Ako ste vlasnik nekretnine koja podliježe obvezi legalizacije, u Croatia banci za vas smo pripremili posebnu kreditnu liniju.

Namjenskim kreditima u kunama mogu se podmiriti obveze vezane za postupak legalizacije nezakonito izgrađenih objekata koje uključuju:

 • ishođenje Rješenja o izvedenom stanju objekta;
 • troškove izrade geodetskih elaborata i podloga;
 • arhitektonske snimke;
 • komunalne i vodne doprinose;
Namjena kredita: Legalizacija nekretnine, odnosno plaćanje troškova za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju (izrada geodetskih elaborata/ posebnih geodetskih podloga, arhitektonskih snimaka, potvrde o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti od ovlaštenog inženjera građevinarstva, plaćanje komunalnog doprinosa, vodnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i sl.)
Iznos kredita: 10.000,00 do 200.000,00 kuna
Način i rok korištenja: Kredit se isplaćuje u kunama.
Rok korištenja kredita je do 6 mjeseci, računajući od dana sklapanja ugovora o kreditu.
Kredit se isplaćuje do najviše 50% iznosa odobrenog kredita na tekući račun Korisnika kredita otvoren u Banci, a ostalo prema dostavljenim računima/predračunima, rješenjima.
Rok otplate: Od 18 do 120 mjeseci
Način otplate: U mjesečnim anuitetima prema planu otplate obustavom s plaće/mirovine korisnika kredita. Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.
Interkalarne kamate: U razdoblju korištenja kredita do stavljanja kredita u otplatu, korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu po kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.
Kamatna stopa: 6,75 % godišnje, promjenjiva, uz status klijenta
7,50% godišnje, promjenjiva, bez statusa klijenta
Redovna promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.
Fiksni dio kamatne stope je nepromjenjiv sve do konačne otplate kredita. Varijabilni dio kamatne stope je promjenjiv ovisno o kretanju NRS (Nacionalna referentna stopa) koju periodično objavljuje HUB. Banka će primjenjivati šestomjesečni NRS 2 za kune u skladu s Metodologijom utvrđivanja i promjene kamatnih stopa u kreditnom poslovanju s građanima.
Ukoliko Korisnik kredita tijekom otplate kredita prestane biti Klijentom Banke kamatna stopa mu se uvećava za 1,00 postotni bod.
Naknada za obradu zahtjeva:

1,50% odobrenog iznosa kredita, uz status klijenta, ako korisnik ima ili ugovori uslugu CROBAnet Internet bankarstvo
1,75% odobrenog iznosa kredita, ostali klijenti
2,00% odobrenog iznosa kredita, bez statusa klijenta

Maksimalni iznos naknade iznosi 2.400,00 kuna za kredite uz založno pravo na stambenom objektu, odnosno 1.000,00 kuna za ostale kredite.
Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.

Ostala dokumentacija Ukoliko je u obrascu BON-2/SOL-2 iskazana blokada u posljednjih 6 mjeseci, takav sudionik u kreditu neće se smatrati kreditno sposobnim. Tražitelj kredita je dužan priložiti i kopiju osobne iskaznice i kopiju kartice tekućeg računa. Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju za odobrenje kredita. Dobna granica tražitelja kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca-platca (ako ga ima) mora biti usklađena s otplatom kredita na način da u trenutku konačne otplate ne smiju biti stariji od 70 godina. Najviše dva sudionika u istom kreditnom poslu mogu biti zaposlena kod istog poslodavca, osim za zaposlene u državnim jedinicama koje se financiraju iz državnog proračuna (tijela zakonodavne, izvršene i sudbene vlasti te pravosuđa RH), zaposlene u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim državnim tijelima, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada.

Nekretnina koja se zalaže u korist Banke može biti nekretnina koja se legalizira i/ili druga nekretnina.

Vrijednost nekretnine se utvrđuje: procjenom ovlaštenog sudskog procjenitelja ili revizijom postojeće procjene od strane ovlaštenog procjenitelja kojeg Banka prihvaća ili temeljem kupoprodajnog ugovora za novosagrađene nekretnine. Procjena ne smije biti starija od 6 mjeseci. Nekretnina koja se zalaže treba biti osigurana od požara i drugih opasnosti (potres, poplava, tuča, udar groma i sl.) do konačne otplate kredita kod osiguravajućeg društva, a polica osiguranja vinkulirana u korist Banke.

Polica osiguranja za nekretninu koja se legalizira provodi se naknadno po provedenoj legalizaciji tog objekta i upisu u zemljišne knjige.

Banka će kontrolirati namjensko korištenje kredita. U slučaju da Banka utvrdi korištenje kredita suprotno odobrenoj namjeni to je razlog za otkaz ugovora o kreditu.

Krediti bez jamaca odobravaju se sljedećim tražiteljima kredita:

Zaposleni u državnim jedinicama koje se financiraju iz državnog proračuna ( tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti te pravosuđa RH), zaposleni u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim državnim tijelima, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:

 • ako imaju najmanje 1 godinu staža kod sadašnjeg poslodavca

Zaposleni u drugim trgovačkim društvima, kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada ako imaju:

 • najmanje 1 godinu staža kod sadašnjeg poslodavca, koji ima minimalno 10  zaposlenih 

Umirovljenici

Svim ostalim tražiteljima kredita, krediti se odobravaju uz 1 (jednog) kreditnog sposobnog jamca s pojedinačnom kreditnom sposobnošću  ili 2 (dva) kreditno sposobna jamca sa zajedničkom kreditnom sposobnošću.

Ukoliko će korisnik kredita u trenutku ugovorenog dospijeća kredita biti stariji od 70 godina Banka će zahtijevati dodatnog jamca.

Klijentom Banke smatra se tražitelj kredita koji ima otvoren tekući ili žiro račun u Banci s redovitom dinamikom priljeva iz plaće ili mirovine, odnosno oročeni depozit u Banci u iznosu od najmanje 5.000,00 kn ili devizni iznos u toj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.

Za iznos kredita od 70.000,01 do 200.000,00 kuna:

 • 1 (jedan) kreditno sposoban jamac-platac s pojedinačnom kreditnom sposobnošću ili 2 (dva) kreditno sposobna jamca-platca sa zajedničkom kreditnom sposobnošću kreditno sposobna jamca-platca sa zajedničkom kreditnom sposobnošću

ili

Jamstveni depozit u iznosu 20% odobrenog iznosa kredita.

Banka sredstva jamstvenog depozita oročava u kunama, uz 0,10% godišnju, fiksnu kamatnu stopu, na ukupan rok otplate kredita + 1 mjesec. Banka omogućuje tražitelju kredita da se iznos depozita ustegne i od iznosa kredita prilikom korištenja na način da se kredit u cijelosti isplati na račun i da odmah nakon toga klijent uplati depozit. Jamstveni depozit može se iskoristiti i za zatvaranje obveza po postojećem kreditu, ali ga nije moguće razročiti prije konačne otplate kredita.je moguće razročiti prije konačne otplate kredita.

ili

Založno pravo na nekretnini najmanje u omjeru 1:1,5 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita.

Ponuđene nekretnine za osiguranje kredita u pogledu pravne valjanosti, procjene tržišne vrijednosti, police osiguranja nekretnine vinkulirane u korist Banke i sl. trebaju zadovoljiti uvjete Banke iz Pravilnika o postupku odobravanja plasmana i vođenju kreditnih spisa i preuzetih potencijalnih obveza za građane.

 • Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ih ima) i jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika
 • Zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
 • Zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
 • 2 (dvije) bjanko mjenice korisnika kredita vlastite, trasirane, akceptirane, žirirane od strane sudužnika (ako ga ima) i jamca-platca (ako ga/ih ima), s klauzulom „bez protesta“ uz mjenično očitovanje.

Za iznos kredita do 70.000,00 kuna:

 • Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
 • Zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
 • Zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
 • 2 (dvije) bjanko mjenice korisnika kredita vlastite, trasirane, akceptirane, žirirane od strane sudužnika (ako ga ima) i jamca-platca (ako ga/ih ima) s klauzulom „bez protesta“ uz mjenično očitovanje.

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatne instrumente osiguranja u skladu s Pravilnikom o postupku odobravanja plasmana i vođenja kreditnih spisa i preuzetih potencijalnih obveza za građane.

Sudionici u kreditu svoju kreditnu sposobnost dokazuju potvrdom poslodavca o visini plaće na obrascu Zahtjeva za kredit odnosno potvrdom o visini mirovine izdanom od HZMO.

Sudužnik i jamac-platac zaposleni u državnim jedinicama koje se financiraju iz državnog proračuna (tijela zakonodavne, sudske i izvršne vlasti te pravosuđa RH), zaposleni u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim državnim tijelima, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada prilažu:

 • potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke,
 • platna lista za posljednji mjesec ovjerena pečatom i potpisom poslodavca,
 • IP obrazac za posljednjih 12 mjeseci ovjeren od strane poslodavca.

Zaposleni u drugim trgovačkim društvima, kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:

 • potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke,
 • platna lista za posljednji mjesec ovjerena pečatom i potpisom poslodavca,
 • IP obrazac za posljednjih 12 mjeseci ovjeren od strane poslodavca,
 • Izvadak iz registra REGOS-a
 • obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana).

Umirovljenici:

 • potvrda o visini mirovine i obustava izdana od HZMO-a i zadnji odrezak od mirovine.

Obrtnici, osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti i osobe koje samostalno vode poslovne knjige:

 • fotokopiju obrtnice i/ili Rješenje o upisu u obrtni registar te fotokopiju o svim statusnim promjenama, odnosno Rješenje o upisu u registar nadležnog tijela-za samostalna zanimanja
 • Potvrda Porezne Uprave da su podmireni svi doprinosi te plaćen porez
 • Prijava poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitka i izdataka te Rješenje porezne uprave za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dohodak
 • Preslika prijave poreza na dobit (s godišnjim financijskih izvješćima: bilancom i računom dobiti i gubitka) za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dobit
 • obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana)-obrtnici.
 • ZK izvadak za zemljište na kojem se nalazi bespravan objekt, odnosno nekretninu koju se uzima u zalog(original, ne stariji od 30 dana)
 • Predračuni/ računi za izradu potrebne dokumentacije za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju
 • Rješenje o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u prostoru
 • Predračun/ račun za podmirenje obveza po komunalnim i vodnim doprinosima
Informativan prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope u kn
KLIJENTI 6,75 % - promjenjiva kamatna stopa
Iznos kredita 2 g 4 g 6 g 8 g 10 g
10.000 446,59 238,30 169,29 135,10 114,82
50.000 2.232,97 1.191,52 846,46 675,48 574,12
75.000 3.349,45 1.787,28 1.269,69 1.013,22 861,18
100.000 4.465,93 2.383,04 1.692,92 1.350,96 1.148,24
150.000 6.698,90 3.574,56 2.539,38 2.026,45 1.722,36
200.000 8.931,87 4.766,09 3.385,84 2.701,93 2.296,48
EKS 7,46% 7,23% 7,15% 7,11% 7,08%
Naknada: 1,50%, max. 1.000 kn, odnosno 2.400 kn (nekretnina)

 

Informativan prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope u kn
NEKLIJENTI 7,50 % - promjenjiva kamatna stopa
Iznos kredita 2 g 4 g 6 g 8 g 10 g
10.000 450,00 241,79 172,90 138,84 118,70
50.000 2.249,98 1.208,95 864,51 694,19 593,51
75.000 3.374,97 1.813,42 1.296,76 1.041,29 890,26
100.000 4.499,96 2.417,89 1.729,01 1.388,39 1.187,02
150.000 6.749,94 3.626,84 2.593,52 2.082,58 1.780,53
200.000 8.999,92 4.835,78 3.458,02 2.776,77 2.374,04
EKS 8,27% 8,04% 7,95% 7,91% 7,89%
Naknada: 2,00%, max. 1.000 kn, odnosno 2.400 kn (nekretnina)

 

Reprezentativni primjeri ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova u kn
  KLIJENTI BANKE ZA KORISNIKE KOJI NISU KLIJENTI BANKE
Iznos kredita (glavnice) 100.000,00 100.000,00
Kamata za razdoblje otplate kredita 37.788,98 42.442,01
Interkalarna kamata 536,30 595,89
Naknada za obradu kredita 1.000,00 1.000,00
Ukupan iznos za plaćanje 139.325,28 144.037,90
Mjesečni anuitet 1.148,24 1.187,02
 

izračunano po kamatnoj stopi 6,75% (EKS 7,20%), na rok otplate 10 godina, naknada za obradu zahtjeva 1.000 kn (instrument osiguranja nije nekretnina), uz pretpostavku isplate kredita 1.1. i plaćanje interkalarne kamate 31.1.

Izračunano po kamatnoj stopi 7,50% (EKS 8,01%), rok otplate 10 godina, naknada za obradu zahtjeva 1.000 kn (instrument osiguranja nije nekretnina) uz pretpostavku isplate kredita 1.1. i plaćanje interkalarne kamate 31.1.