Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Dokumentacija

Sudionici u kreditu svoju kreditnu sposobnost dokazuju potvrdom poslodavca o visini plaće na obrascu Zahtjeva za kredit odnosno potvrdom o visini mirovine izdanom od HZMO.

Sudužnik i jamac-platac zaposleni u državnim jedinicama koje se financiraju iz državnog proračuna (tijela zakonodavne, sudske i izvršne vlasti te pravosuđa RH), zaposleni u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim državnim tijelima, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada prilažu:

 • potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke,
 • platna lista za posljednji mjesec ovjerena pečatom i potpisom poslodavca,
 • IP obrazac za posljednjih 12 mjeseci ovjeren od strane poslodavca.

Zaposleni u drugim trgovačkim društvima, kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:

 • potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke,
 • platna lista za posljednji mjesec ovjerena pečatom i potpisom poslodavca,
 • IP obrazac za posljednjih 12 mjeseci ovjeren od strane poslodavca,
 • Izvadak iz registra REGOS-a
 • obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana).

Umirovljenici:

 • potvrda o visini mirovine i obustava izdana od HZMO-a i zadnji odrezak od mirovine.

Obrtnici, osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti i osobe koje samostalno vode poslovne knjige:

 • fotokopiju obrtnice i/ili Rješenje o upisu u obrtni registar te fotokopiju o svim statusnim promjenama, odnosno Rješenje o upisu u registar nadležnog tijela-za samostalna zanimanja
 • Potvrda Porezne Uprave da su podmireni svi doprinosi te plaćen porez
 • Prijava poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitka i izdataka te Rješenje porezne uprave za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dohodak
 • Preslika prijave poreza na dobit (s godišnjim financijskih izvješćima: bilancom i računom dobiti i gubitka) za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dobit
 • obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana)-obrtnici.
 • ZK izvadak za zemljište na kojem se nalazi bespravan objekt, odnosno nekretninu koju se uzima u zalog(original, ne stariji od 30 dana)
 • Predračuni/ računi za izradu potrebne dokumentacije za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju
 • Rješenje o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u prostoru
 • Predračun/ račun za podmirenje obveza po komunalnim i vodnim doprinosima