Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Instrumenti osiguranja

Za iznos kredita od 70.000,01 do 200.000,00 kuna:

  • 1 (jedan) kreditno sposoban jamac-platac s pojedinačnom kreditnom sposobnošću ili 2 (dva) kreditno sposobna jamca-platca sa zajedničkom kreditnom sposobnošću kreditno sposobna jamca-platca sa zajedničkom kreditnom sposobnošću

ili

Jamstveni depozit u iznosu 20% odobrenog iznosa kredita.

Banka sredstva jamstvenog depozita oročava u kunama, uz 0,10% godišnju, fiksnu kamatnu stopu, na ukupan rok otplate kredita + 1 mjesec. Banka omogućuje tražitelju kredita da se iznos depozita ustegne i od iznosa kredita prilikom korištenja na način da se kredit u cijelosti isplati na račun i da odmah nakon toga klijent uplati depozit. Jamstveni depozit može se iskoristiti i za zatvaranje obveza po postojećem kreditu, ali ga nije moguće razročiti prije konačne otplate kredita.je moguće razročiti prije konačne otplate kredita.

ili

Založno pravo na nekretnini najmanje u omjeru 1:1,5 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita.

Ponuđene nekretnine za osiguranje kredita u pogledu pravne valjanosti, procjene tržišne vrijednosti, police osiguranja nekretnine vinkulirane u korist Banke i sl. trebaju zadovoljiti uvjete Banke iz Pravilnika o postupku odobravanja plasmana i vođenju kreditnih spisa i preuzetih potencijalnih obveza za građane.

  • Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ih ima) i jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika
  • Zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
  • Zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
  • 2 (dvije) bjanko mjenice korisnika kredita vlastite, trasirane, akceptirane, žirirane od strane sudužnika (ako ga ima) i jamca-platca (ako ga/ih ima), s klauzulom „bez protesta“ uz mjenično očitovanje.

Za iznos kredita do 70.000,00 kuna:

  • Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
  • Zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
  • Zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
  • 2 (dvije) bjanko mjenice korisnika kredita vlastite, trasirane, akceptirane, žirirane od strane sudužnika (ako ga ima) i jamca-platca (ako ga/ih ima) s klauzulom „bez protesta“ uz mjenično očitovanje.

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatne instrumente osiguranja u skladu s Pravilnikom o postupku odobravanja plasmana i vođenja kreditnih spisa i preuzetih potencijalnih obveza za građane.