Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Osnovni uvjeti

Namjena kredita: Legalizacija nekretnine, odnosno plaćanje troškova za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju (izrada geodetskih elaborata/ posebnih geodetskih podloga, arhitektonskih snimaka, potvrde o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti od ovlaštenog inženjera građevinarstva, plaćanje komunalnog doprinosa, vodnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i sl.)
Iznos kredita: 10.000,00 do 200.000,00 kuna
Način i rok korištenja: Kredit se isplaćuje u kunama.
Rok korištenja kredita je do 6 mjeseci, računajući od dana sklapanja ugovora o kreditu.
Kredit se isplaćuje do najviše 50% iznosa odobrenog kredita na tekući račun Korisnika kredita otvoren u Banci, a ostalo prema dostavljenim računima/predračunima, rješenjima.
Rok otplate: Od 18 do 120 mjeseci
Način otplate: U mjesečnim anuitetima prema planu otplate obustavom s plaće/mirovine korisnika kredita. Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.
Interkalarne kamate: U razdoblju korištenja kredita do stavljanja kredita u otplatu, korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu po kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.
Kamatna stopa: 6,75 % godišnje, promjenjiva, uz status klijenta
7,50% godišnje, promjenjiva, bez statusa klijenta
Redovna promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.
Fiksni dio kamatne stope je nepromjenjiv sve do konačne otplate kredita. Varijabilni dio kamatne stope je promjenjiv ovisno o kretanju NRS (Nacionalna referentna stopa) koju periodično objavljuje HUB. Banka će primjenjivati šestomjesečni NRS 2 za kune u skladu s Metodologijom utvrđivanja i promjene kamatnih stopa u kreditnom poslovanju s građanima.
Ukoliko Korisnik kredita tijekom otplate kredita prestane biti Klijentom Banke kamatna stopa mu se uvećava za 1,00 postotni bod.
Naknada za obradu zahtjeva:

1,50% odobrenog iznosa kredita, uz status klijenta, ako korisnik ima ili ugovori uslugu CROBAnet Internet bankarstvo
1,75% odobrenog iznosa kredita, ostali klijenti
2,00% odobrenog iznosa kredita, bez statusa klijenta

Maksimalni iznos naknade iznosi 2.400,00 kuna za kredite uz založno pravo na stambenom objektu, odnosno 1.000,00 kuna za ostale kredite.
Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.

Ostala dokumentacija Ukoliko je u obrascu BON-2/SOL-2 iskazana blokada u posljednjih 6 mjeseci, takav sudionik u kreditu neće se smatrati kreditno sposobnim. Tražitelj kredita je dužan priložiti i kopiju osobne iskaznice i kopiju kartice tekućeg računa. Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju za odobrenje kredita. Dobna granica tražitelja kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca-platca (ako ga ima) mora biti usklađena s otplatom kredita na način da u trenutku konačne otplate ne smiju biti stariji od 70 godina. Najviše dva sudionika u istom kreditnom poslu mogu biti zaposlena kod istog poslodavca, osim za zaposlene u državnim jedinicama koje se financiraju iz državnog proračuna (tijela zakonodavne, izvršene i sudbene vlasti te pravosuđa RH), zaposlene u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim državnim tijelima, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada.

Nekretnina koja se zalaže u korist Banke može biti nekretnina koja se legalizira i/ili druga nekretnina.

Vrijednost nekretnine se utvrđuje: procjenom ovlaštenog sudskog procjenitelja ili revizijom postojeće procjene od strane ovlaštenog procjenitelja kojeg Banka prihvaća ili temeljem kupoprodajnog ugovora za novosagrađene nekretnine. Procjena ne smije biti starija od 6 mjeseci. Nekretnina koja se zalaže treba biti osigurana od požara i drugih opasnosti (potres, poplava, tuča, udar groma i sl.) do konačne otplate kredita kod osiguravajućeg društva, a polica osiguranja vinkulirana u korist Banke.

Polica osiguranja za nekretninu koja se legalizira provodi se naknadno po provedenoj legalizaciji tog objekta i upisu u zemljišne knjige.

Banka će kontrolirati namjensko korištenje kredita. U slučaju da Banka utvrdi korištenje kredita suprotno odobrenoj namjeni to je razlog za otkaz ugovora o kreditu.

Krediti bez jamaca odobravaju se sljedećim tražiteljima kredita:

Zaposleni u državnim jedinicama koje se financiraju iz državnog proračuna ( tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti te pravosuđa RH), zaposleni u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim državnim tijelima, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:

  • ako imaju najmanje 1 godinu staža kod sadašnjeg poslodavca

Zaposleni u drugim trgovačkim društvima, kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada ako imaju:

  • najmanje 1 godinu staža kod sadašnjeg poslodavca, koji ima minimalno 10  zaposlenih 

Umirovljenici

Svim ostalim tražiteljima kredita, krediti se odobravaju uz 1 (jednog) kreditnog sposobnog jamca s pojedinačnom kreditnom sposobnošću  ili 2 (dva) kreditno sposobna jamca sa zajedničkom kreditnom sposobnošću.

Ukoliko će korisnik kredita u trenutku ugovorenog dospijeća kredita biti stariji od 70 godina Banka će zahtijevati dodatnog jamca.

Klijentom Banke smatra se tražitelj kredita koji ima otvoren tekući ili žiro račun u Banci s redovitom dinamikom priljeva iz plaće ili mirovine, odnosno oročeni depozit u Banci u iznosu od najmanje 5.000,00 kn ili devizni iznos u toj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.