Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Informativni izračun

 

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u EUR)
KLIJENTI 6,10%, fiksna kamatna stopa
Iznos kredita 3 g 5 g 7 g 9 g   10 g
10.000 304,67 193,79 146,57 120,55 111,52
EKS 7,00% 6,72% 6,60% 6,54% 6,51%
25.000 761,68 484,48  366,41 301,38 278,81
EKS 6,67% 6,52% 6,45%  6,42% 6,40%
Naknada: 1,00%, max. 1.000 kn, za tekuće račune koji imaju dop. prekoračenje do 15.000 kn naknada za vođenje tekućeg računa iznosi 0,00 kn, bez jamaca za iznos 10.000 EUR, uz jamca za iznos 25.000 EUR

 

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u EUR)

BEZ STATUSA
KLIJENTA

6,60%, fiksna kamatna stopa
Iznos kredita 3 g 5 g 7 g 9 g  10 g 
10.000 306,95 196,13 148,98 123,05  114,06
EKS  7,54% 7,26%  7,14%   7,07% 7,05% 
25.000 767,36 490,33 372,45 307,62  285,14
EKS 7,20% 7,05% 6,98%  6,95% 6,94% 
Naknada: 1,00%, max. 1.000 kn, bez jamaca za iznos 10.000 EUR, uz jamca za iznos 25.000 EUR

 *EKS= efektivna kamatna stopa

Reprezentativni primjer ukupnih troškova kredita
 Instrumenti osiguranja kredita BEZ JAMACA JAMAC/
JAMCI 
DEPOZIT*   POLICA MJEŠ.
ŽIVOTNOG
OSIGURANJA
(20% kredita)
POLICA
OSIGURANJA
U SLUČAJU
SMRTI (50% kredita) 
OSIGURANJE OTPLATE KREDITA
CPI-3 
Glavnica kredita (EUR) 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00  15.000,00 15.000,00
Rok otplate (godina) 5 10  10  10  10 10
Redovna kamatna stopa 6,10% 6,10%  6,10%  6,10%  6,40% 6,00%
Efektivna kamatna stopa (EKS) 6,72% 6,49%  7,15%  7,21%  7,16% 7,10%
Visina mjesečnog anuiteta (EUR) 193,79 167,29 167,29 167,29  169,56 166,53
Kamata za razdoblje otplate kredita (EUR) 1.627,65 5.073,92 5.073,92 5.073,92  5.347,12 4.983,74
Interkalarna kamata (EUR) 50,14 75,21 75,21 75,21  78,90 73,97
Naknada za obradu kredita (EUR) 100,00 135,00 135,00 135,00  135,00 135,00
Premija osiguranja-jednokratno** 0,00 0,00 0,00 3.111,50  221,49 442,50
Ukupan iznos za plaćanje (EUR) 11.777,79 20.284,13 20.284,13 20.284,13  20.561,02 20.192,71

 *depozit 20%, kamatna stopa na depozit 0,10%
**premija osiguranja izračunata za klijente starosti 40 godina