Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Osnovni uvjeti

Iznos kredita:

od 1.000,00 do 30.000,00 EUR.

Način i rok korištenja:

Kredit se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju EUR Hrvatske narodne banke na dan isplate na račun korisnika kredita otvorenog u Banci u roku do mjesec dana računajući od dana sklapanja Ugovora o kreditu.

Rok otplate:

od 36 do 180 mjeseci

Način otplate:

U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom od plaće/mirovine tražitelja kredita.

Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.

Interkalarne kamate:

Od dana isplate do stavljanja kredita u otplatu korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu prema kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.

Kamatna stopa:

  • 5,99% godišnje, fiksna, uz status klijenta (EKS od 6,39%), za rok otplate do 120 mjeseci
  • 6,49% godišnje, promjenjiva, uz status klijenta (EKS od 6,85%), za rok otplate 121 do 180 mjeseci
  • 6,69% godišnje, fiksna, bez statusa klijenta (EKS od 7,13%), za rok otplate do 120 mjeseci
  • 7,19% godišnje, promjenjiva, bez statusa klijenta (EKS od 7,60%), za rok otplate 121 do 180 mjeseci

Klijentom Banke se smatra tražitelj kredita koji ima otvoren tekući ili žiro račun u Banci s redovitom dinamikom priljeva iz plaće ili mirovine. Status klijenta može se ostvariti naknadno, najkasnije u roku 60 dana od sklapanja Ugovora o kreditu.

Redovna promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.
Fiksni dio kamatne stope je nepromjenjiv dok je varijabilni dio kamatne stope promjenjiv ovisno o kretanju NRS (Nacionalna referentna stopa) koju periodično objavljuje HUB. Banka će primjenjivati šestomjesečni NRS 2 za EUR koji se primjenjuje na dan 31. svibnja, odnosno 30. studenoga,  u skladu s Metodologijom utvrđivanja i promjene kamatnih stopa u kreditnom poslovanju s građanima.

 

Naknada za obradu zahtjeva:

1,00% odobrenog iznosa kredita 
Maksimalna naknada po kreditu iznosi 1.000,00 kuna.
 
Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.