Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Osnovni uvjeti

Iznos kredita:

od 1.000,00 do 100.000,00 EUR.

Način i rok korištenja:

Kredit se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju EUR Hrvatske narodne banke na dan isplate na račun korisnika kredita otvorenog u Banci u roku do mjesec dana računajući od dana sklapanja Ugovora o kreditu.

Rok otplate:

od 36 do 180 mjeseci

Način otplate:

U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom od plaće/mirovine tražitelja kredita.

Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.

Interkalarne kamate:

Od dana isplate do stavljanja kredita u otplatu korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu prema kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.

Kamatna stopa:

  • 6,49% godišnje, fiksna, uz status klijenta (EKS od 6,75%), za rok otplate do 120 mjeseci
  • 6,99% godišnje, promjenjiva, uz status klijenta (EKS od 7,27%), za rok otplate 121 do 180 mjeseci
  • 7,49% godišnje, fiksna, bez statusa klijenta (EKS od 7,82%), za rok otplate do 120 mjeseci
  • 7,99% godišnje, promjenjiva, bez statusa klijenta (EKS od 8,34%), za rok otplate 121 do 180 mjeseci

Redovna promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.
Fiksni dio kamatne stope je nepromjenjiv dok je varijabilni dio kamatne stope promjenjiv ovisno o kretanju NRS (Nacionalna referentna stopa) koju periodično objavljuje HUB. Banka će primjenjivati šestomjesečni NRS 2 za EUR koji se primjenjuje na dan 31. svibnja, odnosno 30. studenoga,  u skladu s Metodologijom utvrđivanja i promjene kamatnih stopa u kreditnom poslovanju s građanima.

Naknada za obradu zahtjeva:

1,00% odobrenog iznosa kredita 

Maksimalna naknada po kreditu iznosi 1.000,00 kuna, odnosno 2.400,00 kuna za kredite uz založno pravo na nekretnini.
 
Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.