Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Nenamjenski krediti u kunama

Nenamjenski krediti u kunama omogućuju brzo i jednostavno rješavanje potreba za gotovim novcem uz povoljne kamatne stope i više dodatnih pogodnosti:

  • mogućnost odobravanja kredita bez jamaca do 230.000,00 kuna
  • mogućnost odobravanja kredita uz zadužnicu za iznose do 75.000,00 kuna
  • kamatna stopa od 6,99%, uz status klijenta
  • fiksna kamatna stopa za rok otplate do 120 mjeseci
  • rok otplate od 36 do 180 mjeseci.
Korisnici kredita: Kredit je namijenjen građanima-državljanima Republike Hrvatske s prebivalištem u RH.
Iznos kredita: od 5.000,00 do 230.000,00 kuna
Način i rok korištenja: Kredit se isplaćuje u kunama na račun korisnika kredita otvoren u Banci u roku do mjesec dana računajući od dana sklapanja ugovora o kreditu.
Rok otplate: Od 36 do 180 mjeseci
Način otplate: U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom s plaće/mirovine tražitelja kredita. Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.
Interkalarne kamate: U razdoblju korištenja kredita do stavljanja kredita u otplatu, korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu po kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.
Kamatna stopa:
  • 6,99% godišnje, fiksna, uz status klijenta (EKS od 7,33), za rok otplate do 120 mjeseci
  • 7,29% godišnje, promjenjiva, uz status klijenta (EKS od 7,62%), za rok otplate 121 do 180 mjeseci
  • 7,49% godišnje, fiksna, bez statusa klijenta (EKS od 7,83%), za rok otplate do 120 mjeseci
  • 7,79% godišnje, promjenjiva, bez statusa klijenta (EKS od 8,150%), za rok otplate 121 do 180 mjeseci

Klijentom Banke se smatra tražitelj kredita koji ima otvoren tekući ili žiro račun u Banci s redovitom dinamikom priljeva iz plaće ili mirovine. Status klijenta može se ostvariti naknadno, najkasnije u roku 60 dana od sklapanja Ugovora o kreditu.

Redovna promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.
Fiksni dio kamatne stope je nepromjenjiv dok je varijabilni dio kamatne stope promjenjiv ovisno o kretanju NRS (Nacionalna referentna stopa) koju periodično objavljuje HUB. Banka će primjenjivati šestomjesečni NRS 2 za kune koji se primjenjuje na dan 31. svibnja, odnosno 30. studenoga,  u skladu s Metodologijom utvrđivanja i promjene kamatnih stopa u kreditnom poslovanju s građanima.

Naknada za obradu zahtjeva:

1,00% odobrenog iznosa kredita
Maksimalna naknada po kreditu iznosi 1.000,00 kuna. Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.

Za iznos kredita od 115.000,01 do 230.000,00 kuna:

• 1 (jedan) kreditno sposoban jamac-platac s pojedinačnom kreditnom sposobnošću ili 2 (dva) kreditno sposobna jamca-platca sa zajedničkom kreditnom sposobnošću
ili     
Jamstveni depozit u iznosu 20% odobrenog iznosa kredita
ili
Polica osiguranja života s ugovorenom osiguranom svotom u visini min. 15% odobrenog iznosa kredita

• Obvezni instrumenti osiguranja

Za iznos kredita od 75.000,01 do 115.000,00 kuna:

•  1 (jedan) kreditno sposoban jamac-platac s pojedinačnom kreditnom sposobnošću ili 2 (dva) kreditno sposobna jamca-platca sa zajedničkom kreditnom sposobnošću
ili     
Jamstveni depozit u iznosu 20% odobrenog iznosa kredita
ili
Polica osiguranja života s ugovorenom osiguranom svotom u visini min. 20% odobrenog iznosa kredita

• Obvezni instrumenti osiguranja

Za iznos kredita do 75.000,00 kuna:

• Obvezni instrumenti osiguranja

Obvezni instrumenti osiguranja su:

•    Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
• zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
• zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,


Krediti bez jamaca NE odobravaju se sljedećim tražiteljima kredita:

• Zaposlenima u ostalim trgovačkim društvima, kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:
- ukoliko imaju manje od 10 zaposlenih

• Umirovljenicima
 - ukoliko su u trenutku konačne otplate kredita stariji od 70 godina
 - koji primaju inozemnu mirovinu

• Osobama zaposlenima na plovnim objektima (brodovima i platformama) na temelju ugovora o radu zaključenog s inozemnim poslodavcem/agencijom i osobama zaposlenima u inozemstvu     


Polica životnog osiguranja
zaključuje se na rok otplate kredita i vinkulira u korist Banke. Premija osiguranja se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatne instrumente osiguranja.

Sudionici u kreditu svoju kreditnu sposobnost dokazuju potvrdom poslodavca o visini plaće na obrascu Zahtjeva za kredit, odnosno potvrdom o visini mirovine izdanom od HZMO.

Za zaposlene u državnim jedinicama koje se financiraju iz državnog proračuna (tijela zakonodavne, izvršene i sudbene vlasti te pravosuđa RH), zaposleni u jed. lokalne i regionalne samouprave, javnim državnim tijelima, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:
• potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke,
• zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,
• IP obrazac za prethodnu godinu koji je ovjerio poslodavac ili pregled isplata plaća za tekuću godinu

Za zaposlene u ostalim trgovačkim društvima:
• potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke, zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,
• IP obrazac za prethodnu godinu koji je ovjerio poslodavac ili pregled isplata plaća za tekuću godinu
• obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana).

Za zaposlene kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu  u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:
• potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke, zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,
• IP obrazac za prethodnu godinu koji je ovjerio poslodavac ili pregled isplata plaća za tekuću godinu
• potvrda o visini osnovice za mirovinsko osiguranje za zadnjih 6 mjeseci (REGOS),
• obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana).

Umirovljenici:
• potvrda o visini mirovine i obustava izdana od HZMO-a i zadnji odrezak od mirovine
• Rješenje o mirovini (ako Rješenje o mirovini nije dvojezično, sudski tumač prevodi Rješenje u cijelosti i ovjerava prijevod) i ispis prometa po deviznom računu preko kojeg se prima inozemna mirovina-za korisnike koji primaju inozemnu mirovinu

Obrtnici, osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti i osobe koje samostalno vode poslovne knjige:
• fotokopiju obrtnice i/ili Rješenje o upisu u obrtni registar te fotokopiju o svim statusnim promjenama, odnosno Rješenje o upisu u registar nadležnog tijela-za samostalna zanimanja
• Potvrda Porezne Uprave da su podmireni svi doprinosi te plaćen porez
• Prijava poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitka i izdataka te Rješenje porezne uprave za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dohodak
• Preslika prijave poreza na dobit (s godišnjim financijskih izvješćima: bilancom i računom dobiti i gubitka) za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dobit
• obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana)-obrtnici.

Osobe zaposlene na plovnim objektima (brodovima i platformama) na temelju ugovora o radu zaključenog  s inozemnim poslodavcem/ agencijom:
• ugovori o zaposlenju na neodređeno ili određeno vrijeme produljivan najmanje jednom u zadnjih godinu dana
• za zaposlene na brodovima- kopija pomorske knjižice iz koje je vidljiv ukrcaj i iskrcaj s broda

Ovi tražitelji kredita u obvezi su usmjeriti plaću na devizni račun u Banci tijekom cijelog vremena otplate kredita.

Osobe zaposlene u inozemstvu:
- potvrda poslodavca o radnom statusu i mjesečnim primanjima

Tražitelj kredita mora biti zaposlen minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca.

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u kn)
KLIJENTI 6,99%, fiksna kamatna stopa 7,29%,  promjenjiva 
Iznos kredita 3 g 5 g 7 g 9 g   10 g 11 g  12 g  15 g 
75.000 2.315,44 1.484,74 1.131,58 937,59 870,43  827,75  782,93  686,34
EKS 8,18% 7,89% 7,76% 7,69%  7,66%  7,96% 7,94%   7,89%
230.000 7.100,68  4.553,19 3.470,19  2.875,28   2.669,31  2.538,45  2.400,98  2.104,77
EKS 7,61% 7,49% 7,43% 7,40%  7,39%   7,70%  7,69%  7,67%
Naknada: 1,00%, max. 1.000 kn, mjesečna naknada za tekući račun 7,00 kn

 

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u kn)
NEKLIJENTI 7,49%, fiksna kamatna stopa 7,79%, promjenjiva   
Iznos kredita 3 g 5 g 7 g 9 g  10 g  11 g  12 g  15 g 
75.000 2.332,62 1.502,49 1.150,00  956,69  889,87  847,70  803,23  707,68
EKS  8,50% 8,22%  8,09%   8,03% 8,00%  8,31%   8,29%  8,26%
230.000 7.153,37 4.607,64 3.526,67 2.933,86  2.728,94  2.599,62  2.463,23  2.170,21
EKS 8,08% 7,96% 7,90%  7,87% 7,86%   8,18%  8,17%  8,15%
Naknada: 1,00%, max. 1.000 kn

  *EKS=efektivna kamatna stopa

Reprezentativni primjer ukupnih troškova kredita (u kn)
 Instrumenti osiguranja kredita BEZ JAMACA JAMAC/JAMCI  DEPOZIT/POLICA 
Glavnica kredita 75.000,00 200.000,00  100.000,00 
Rok otplate (godina) 5 15  10 
Redovna kamatna stopa  6,99% 7,29%  6,99% 
Efektivna kamatna stopa (EKS) 7,89% 7,69%  8,47% 
Visina mjesečnog anuiteta 1.484,74  1.830,24  1.160,57 
Kamata za razdoblje otplate kredita 14.084,13  129.442,65  39.268,23 
Interkalarna kamata 430,89 1.198,36  574,52 
Naknada za obradu kredita 750,00 1.000,00  1.000,00 
Mj. naknada za vođenje tek. računa 7,00  7,00  7,00 
Ukupan iznos za plaćanje 90.685,02 332.901,01  141.682,75 

 *depozit 20%, kamatna stopa na depozit 0,10%