Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Informativni izračun

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u kn)
KLIJENTI 6,30%, fiksna kamatna stopa
Iznos kredita 3 g 5 g 7 g 9 g   10 g
75.000 2.291,85 1.460,45 1.106,46 911,60 844,00 
EKS 7,21% 6,94% 6,82% 6,75%  6,73%
150.000 4.583,71  2.920,89 2.212,92  1.823,20   1.688,00
EKS 6,97% 6,79% 6,71% 6,67%  6,65% 

Naknada: 1,00%, max. 1.000 kn, za tekuće račune koji imaju dop. prekoračenje do 15.000 kn naknada za vođenje tekućeg računa iznosi 0,00 kn, bez jamaca za iznos 75.000,00 kn, uz jamca za iznos 150.000,00 kn

 

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u kn)

BEZ STATUSA
KLIJENTA

6,80%, fiksna kamatna stopa

Iznos kredita 3 g 5 g 7 g 9 g  10 g 
75.000 2.308,93 1.478,02 1.124,63  930,39  863,10
EKS  7,75% 7,47%  7,35%   7,28% 7,26% 
150.000 4.617,86 2.965,05 2.249,26 1.860,78  1.726,20
EKS 7,51% 7,32% 7,24%  7,20% 7,18% 
Naknada: 1,00%, max. 1.000 kn, bez jamaca za iznos 75.000,00 kn, uz jamca za iznos 150.000,00 kn

  *EKS=efektivna kamatna stopa

Reprezentativni primjer ukupnih troškova kredita (u kn)
Instrumenti osiguranja kredita BEZ JAMACA JAMAC/
JAMCI 
DEPOZIT*

POLICA MJEŠ.
ŽIVOTNOG OSIGURANJA 
(20% kredita)

 POLICA OSIGURANJA U SLUČAJU SMRTI (50% kredita)

OSIGURANJE OTPLATE KREDITA
CPI-3

Glavnica kredita 75.000,00 100.000,00  100.000,00  100.000,00 100.000,00 100.000,00
Rok otplate (godina) 5 10  10  10 10 10
Redovna kamatna stopa  6,30% 6,30%  6,30%  6,30% 6,60% 6,20%
Efektivna kamatna stopa (EKS) 6,94% 6,73%  7,43%  7,50% 7,41% 7,34%
Visina mjesečnog anuiteta 1.460,45  1.125,33 1.125,33  1.125,33 1.140,57 1.120,28
Kamata za razdoblje otplate kredita 12.626,69  35.039,64 35.039,64  35.039,64 36.869,07 34.432,73
Interkalarna kamata 388,36 517,81 517,81 517,81 542,47 509,59
Naknada za obradu kredita 750,00 1.000,00  1.000,00  1.000,00 1.000,00 1.000,00
Premija osiguranja-jednokratno** 0,00 0,00  0,00  20.757,00 1.521,33 2.950,00
Ukupan iznos za plaćanje 88.765,05 136.557,45 136.557,45 136.557,45 138.411,54 135.942,32

 *depozit 20%, kamatna stopa na depozit 0,10%
** premija osiguranja izračunata za klijente starosti 40 godina