Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Osnovni uvjeti

Korisnici kredita: Kredit je namijenjen građanima-državljanima Republike Hrvatske s prebivalištem u RH.
Iznos kredita: od 5.000,00 do 230.000,00 kuna
Način i rok korištenja: Kredit se isplaćuje u kunama na račun korisnika kredita otvoren u Banci u roku do mjesec dana računajući od dana sklapanja ugovora o kreditu.
Rok otplate: Od 36 do 180 mjeseci
Način otplate: U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom s plaće/mirovine tražitelja kredita. Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.
Interkalarne kamate: U razdoblju korištenja kredita do stavljanja kredita u otplatu, korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu po kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.
Kamatna stopa:
  • 6,69% godišnje, fiksna, uz status klijenta (EKS od 7,13), za rok otplate do 120 mjeseci
  • 6,99% godišnje, promjenjiva, uz status klijenta (EKS od 7,39%), za rok otplate 121 do 180 mjeseci
  • 7,19% godišnje, fiksna, bez statusa klijenta (EKS od 7,67%), za rok otplate do 120 mjeseci
  • 7,49% godišnje, promjenjiva, bez statusa klijenta (EKS od 7,93%), za rok otplate 121 do 180 mjeseci

Klijentom Banke se smatra tražitelj kredita koji ima otvoren tekući ili žiro račun u Banci s redovitom dinamikom priljeva iz plaće ili mirovine. Status klijenta može se ostvariti naknadno, najkasnije u roku 60 dana od sklapanja Ugovora o kreditu.

Redovna promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.
Fiksni dio kamatne stope je nepromjenjiv dok je varijabilni dio kamatne stope promjenjiv ovisno o kretanju NRS (Nacionalna referentna stopa) koju periodično objavljuje HUB. Banka će primjenjivati šestomjesečni NRS 2 za kune koji se primjenjuje na dan 31. svibnja, odnosno 30. studenoga,  u skladu s Metodologijom utvrđivanja i promjene kamatnih stopa u kreditnom poslovanju s građanima.

Naknada za obradu zahtjeva:

1,00% odobrenog iznosa kredita
Maksimalna naknada po kreditu iznosi 1.000,00 kuna. Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.