Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Instrumenti osiguranja

Za korisnike koji primaju tuzemnu mirovinu:

  • Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja sudužnika (ako ga ima) i jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika;
  • zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika;
  • zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika;
  • 2 (dvije) bjanko mjenice korisnika kredita vlastite, trasirane, akceptirane, žirirane od sudužnika (ako ga ima) i jamca-platca (ako ga/ih ima), s klauzulom „bez protesta“ uz mjenično očitovanje.

Za korisnike koji primaju inozemnu mirovinu:

Ako klijent (državljanin RH s prebivalištem u RH) prima stalnu mjesečnu inozemnu mirovinu, obvezan je 1 (jedan) kreditno sposoban jamac s pojedinačnom kreditnom sposobnošću ili 2 (dva) kreditno sposobna jamca sa zajedničkom kreditnom sposobnošću, državljanin RH s prebivalištem u RH i stalnim mjesečnim primanjima;

  • Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja sudužnika (ako ga ima) i jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika;
  • zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika;
  • zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
  • 2 (dvije) bjanko mjenice korisnika kredita vlastite, trasirane, akceptirane, žirirane od sudužnika (ako ga ima) i jamca-platca (ako ga/ih ima) s klauzulom "bez protesta" uz mjenično očitovanje, pismeni trajni nalog za skidanje anuiteta s deviznog računa.

Ako će korisnik kredita u trenutku ugovorenog dospijeća kredita biti stariji od 70 godina, Banka će zahtijevati dodatnog jamca-platca.

Klijentom Banke smatra se tražitelj kredita koji ima otvoren tekući ili žiro-račun u Banci s redovitom dinamikom priljeva iz plaće ili mirovine.