Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Osnovni uvjeti

Iznos kredita: od 500,00 do 4.000,00 EUR
Način i rok korištenja: Kredit se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti EUR prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita na račun korisnika kredita otvoren u Banci u roku do mjesec dana računajući od dana sklapanja ugovora o kreditu.
Rok otplate:
  • od 15 do 24 mjeseca za iznos kredita od 500,00 do 2.000,00 EUR
  • od 15 do 48 mjeseci za iznos kredita od 2.000,01 do 4.000,00 EUR
Način otplate: U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom od mirovine tražitelja kredita i/ili trajnim nalogom s deviznog računa putem kojeg primaju inozemnu mirovinu. Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.
Interkalarne kamate: Od dana isplate do stavljanja kredita u otplatu korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu prema kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.
Kamatna stopa:

MODEL I: 8,50% godišnja, fiksna (EKS od 9,39%), umirovljenici koji primaju mirovinu putem tekućeg računa ili inozemnu mirovinu putem deviznog računa otvorenog u Banci

 

MODEL II: 9,00% godišnja, fiksna (EKS od 9,94%), ostali umirovljenici
Naknada za obradu zahtjeva: 1,00% odobrenog iznosa kredita
Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog crpljenja kredita.