Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

INSTRUMENTI OSIGURANJA

Za iznos kredita od 10.000,01 do 70.000 kuna potrebni instrumenti osiguranja su:

• Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
• zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca-platca (ako ga/ih ima)  solemnizirana kod javnog bilježnika,
• zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatne instrumente osiguranja u skladu s Pravilnikom o postupku odobravanja plasmana i vođenja kreditnih spisa i preuzetih potencijalnih obveza za građane.


Krediti bez jamaca odobravaju se sljedećim tražiteljima kredita:

 Zaposleni u državnim jedinicama koje se financiraju iz državnog proračuna ( tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti te pravosuđa RH), zaposleni u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim državnim tijelima, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:

- ako imaju najmanje 1 godinu staža kod sadašnjeg poslodavca

• Zaposleni u drugim trgovačkim društvima, kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada ako imaju:

- najmanje 1 godinu staža kod sadašnjeg poslodavca, koji ima minimalno 10 zaposlenih

• Umirovljenici  
        

Svim ostalim tražiteljima kredita, krediti se odobravaju uz 1 (jednog) kreditnog sposobnog jamca s pojedinačnom kreditnom sposobnošću  ili 2 (dva) kreditno sposobna jamca sa zajedničkom kreditnom sposobnošću.

Izuzetak su krediti do 10.000 kuna koji se odobravaju uz slijedeće instrumente osiguranja:

• Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita solemnizirana kod javnog bilježnika
• zadužnica korisnika solemnizirana kod javnog bilježnika,


Ukoliko će korisnik kredita u trenutku ugovorenog dospjeća kredita biti stariji od 72 godine Banka će zahtijevati dodatnog jamca.

Klijentom Banke se smatra tražitelj kredita koji ima otvoren tekući ili žiro račun u Banci s redovitom dinamikom priljeva iz plaće ili mirovine.