Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

OSNOVNI UVJETI

Iznos kredita: od 2.000,00 do 70.000,00 kuna
Način i rok korištenja: Kredit se isplaćuje u kunama na račun korisnika kredita otvoren u Banci u roku do mjesec dana računajući od dana sklapanja ugovora o kreditu.
Rok otplate:

 Od 20 do 60 mjeseci

Način otplate: U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom s plaće/mirovine tražitelja kredita. Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.
Interkalarne kamate: U razdoblju korištenja kredita do stavljanja kredita u otplatu, korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu po kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.
Kamatna stopa: 7,99% godišnje, fiksna (EKS od 8,27%)
Naknada za obradu zahtjeva: Bez naknade, za tražitelje kredita uz status klijenta

2,00% odobrenog iznosa kredita, maksimalno 1.000,00 kuna - ostali korisnici

Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.