Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Osnovni uvjeti

Namjena kredita:
  • Kupovina nekretnine (kuće, stana, apartmana, pripadajuće garaže, pripadajućeg parkirnog mjesta)
  • Izgradnja stambene nekretnine
  • Dogradnja/rekonstrukcija/ završetak gradnje
  • Adaptacija
  • Refinanciranje stambenog kredita u drugim bankama
Visina kredita:

150.000 do 500.000 kuna za adaptaciju
150.000 do 1.000.000 kuna za ostale namjene

Način i rok korištenja kredita:

Kredit se isplaćuje u kunama.

Za kredite koji su namijenjeni kupnji stana, kuće ili zemljišta za izgradnju stambene nekretnine kredit se isplaćuje na račun prodavatelja temeljem sklopljenog ugovora o kupoprodaji na kojem je ovjeren potpis prodavatelja. Kredite koji su namijenjeni za adaptacije, dogradnje i/ili izgradnje stambenog prostora isplaćuju se u skladu s troškovnikom do najviše 50% iznosa odobrenog kredita na tekući račun Korisnika kredita, a ostalo po predračunu/računu na račun izvođača radova/prodavatelja materijala i slično.

Rok otplate kredita:

3 do 30 godina
Kredit se otplaćuje u kunama. Moguć je poček za otplatu glavnice u trajanju do 12 mjeseci koji se uključuje u ukupan rok otplate kredita

Način otplate : U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom s plaće/mirovine tražitelja kredita. Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.
Interkalarne kamate: U razdoblju od dana isplate do stavljanja kredita u otplatu korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu koja je jednaka redovnoj kamati.
Kamatna stopa:

4,90% godišnje, promjenjiva, uz status klijenta

5,40% godišnje, promjenjiva, bez statusa klijenta

Redovna promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.
Fiksni dio kamatne stope je nepromjenjiv, dok je varijabilni  dio kamatne stope promjenjiv ovisno o kretanju 6M NRS 1 koji se primjenjuje na dan 31.svibnja, odnosno 30.studenoga.

Naknada:

Bez naknade.