Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Uvjeti kredita

Subvencionirani stambeni krediti se odobravaju u kunama i u kunama uz valutnu klauzulu u EUR.

Korisnici kredita:
  • osobe koje u trenutku podnošenja kreditnog zahtjeva nisu starije od 45 godina
  • osobe koje, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nemaju stan ili kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
  • osobe koje ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje određuje Banka
Iznos kredita:

od 300.000,00 do 1.500.000,00 kuna

od 40.000,00 do 200.000,00 EUR

Način i rok korištenja: Za kredite koji su namijenjeni kupnji stana ili kuće kredit se isplaćuje na račun prodavatelja temeljem sklopljenog ugovora o kupoprodaji na kojem je ovjeren potpis prodavatelja. Kredite koji su namijenjeni za izgradnju stambenog prostora isplaćuju se u skladu s troškovnikom do najviše 50% iznosa odobrenog kredita na tekući račun Korisnika kredita, a ostalo po predračunu/računu na račun izvođača radova/prodavatelja materijala i slično.
Rok otplate: Od 15 do 30 godina
Način otplate: U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom s plaće/mirovine tražitelja kredita. Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.
Interkalarne kamate: U razdoblju korištenja kredita do stavljanja kredita u otplatu, korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu po kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.
Kamatna stopa:

3,30% godišnje, fiksna za prvih 5 godina otplate (EKS do 3,74%) ili duže ukoliko se produžava rok subvencioniranja kredita, nakon čega je ponovo 3,30%, ali promjenjiva.
Visina kamatne stope je ista za kredite u kunama i za kredite uz valutnu klauzulu.

Redovna promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.
Fiksni dio kamatne stope je nepromjenjiv, dok je varijabilni  dio kamatne stope promjenjiv ovisno o kretanju 6M NRS 1 koji se primjenjuje na dan 31.svibnja, odnosno 30.studenoga.

Naknada za obradu zahtjeva:

bez naknade