Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Osnovni uvjeti

Namjena kredita:
  • Kupovina nekretnine (kuće, stana, apartmana, pripadajuće garaže, pripadajućeg parkirnog mjesta)
  • Izgradnja stambene nekretnine
  • Dogradnja/rekonstrukcija/ završetak gradnje
  • Adaptacija
  • Refinanciranje stambenog kredita u drugim bankama
Visina kredita:

20.000 do 70.000 EUR za adaptaciju
20.000 do 150.000 EUR za ostale namjene

Način i rok korištenja kredita:

Kredit se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju EUR-a Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita. Rok korištenja kredita je 60 dana za kredite namjene kupnje kuće ili stana, a za ostale kredite do 6 mjeseci, računajući od dana sklapanja ugovora o kreditu.

Za kredite koji su namijenjeni kupnji stana, kuće ili zemljišta za izgradnju stambene nekretnine kredit se isplaćuje na račun prodavatelja temeljem sklopljenog ugovora o kupoprodaji na kojem je ovjeren potpis prodavatelja. Kredite koji su namijenjeni za adaptacije, dogradnje i/ili izgradnje stambenog prostora isplaćuju se u skladu s troškovnikom do najviše 50% iznosa odobrenog kredita na tekući račun Korisnika kredita, a ostalo po predračunu/računu na račun izvođača radova/prodavatelja materijala i slično.

Rok otplate kredita:

3 do 30 godina
Kredit se otplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a za EUR na dan plaćanja. Moguć je poček za otplatu glavnice u trajanju do 12 mjeseci koji se uključuje u ukupan rok otplate kredita

Način otplate : U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom s plaće/mirovine tražitelja kredita. Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.
Interkalarne kamate: U razdoblju od dana isplate do stavljanja kredita u otplatu korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu koja je jednaka redovnoj kamati.
Kamatna stopa:

3,30% godišnje, promjenjiva, uz status klijenta

3,80% godišnje, promjenjiva, bez statusa klijenta

Redovna promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.
Fiksni dio kamatne stope je nepromjenjiv, dok je varijabilni  dio kamatne stope promjenjiv ovisno o kretanju 6M NRS 1 koji se primjenjuje na dan 31.svibnja, odnosno 30.studenoga, u skladu s Metodologijom utvrđivanja i promjene kamatnih stopa u kreditnom poslovanju s građanima.

Ukoliko Korisnik kredita tijekom otplate kredita prestane biti Klijentom Banke ili ne usmjeri svoja redovita mjesečna primanja s osnove plaće ili mirovine na račun otvoren u Banci u roku od 60 dana, računajući od dana sklapanja ugovora o kreditu, kamatna stopa mu se uvećava za 0,50 postotnih bodova.

Naknada:

Bez naknade.