Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Reprezentativni primjerak

 

Reprezentativni primjerak   (EUR)
Naziv status klijenta bez statusa klijenta
Glavnica kredita  65.000,00 65.000,00
Redovna kamatna stopa 3,30% 3,80%
Efektivna kamatna stopa 3,57% 4,08%
Rok otplate kredita u godina 15 15
Trošak vođenja transakcijskog računa 7,00 kn mjesečno 0,00
Mjesečni anuitet 458,32 520,81
Kamata za razdoblje otplate kredita 17.497,02 20.375,61
Interkalarna kamata 164,55 189,48
Naknada za obradu kredita 0,00 0,00
Trošak procjene nekretnine 330,00 330,00
Trošak premije osiguranja 780,00 780,00
Ukupan iznos za plaćanje 83.938,46 86.675,09


Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz promjenjivu kamatnu stopu, uz pretpostavku isplate kredita 1.9.2020. godine i plaćanja interkalarne kamate do 30.9.2020. godine te tečaj kn za EUR 7,55

Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita te kamate obračunate do dospijeća uvećane za iznos interkalarne kamate za razdoblje od mjesec dana, a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita, uz pretpostavku da je do kraja otplate  kredita važeća navedena promjenjiva kamatna stopa, godišnju premiju za policu osiguranja nekretnine 52,00 EUR te pretpostavljeni jednokratni trošak procjene nekretnine u visini 330 EUR.

U izračun nisu uključeni eventualni dodatni instrumenti osiguranja- npr. troškovi police životnog osiguranja.

Promjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog dijela i 6 M NRS 1 za EUR koja za klijente koji ostvaruju  status klijenta uključuje i umanjenje kamatne stope za status klijenta.