Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Dokumentacija

Dokumentacija za dokazivanje kreditne sposobnosti:

Sudionici u kreditu svoju kreditnu sposobnost dokazuju potvrdom poslodavca o visini plaće na obrascu Zahtjeva za kredit, odnosno potvrdom o visini mirovine izdanom od HZMO.

Za zaposlene u državnim jedinicama koje se financiraju iz državnog proračuna (tijela zakonodavne, izvršene i sudbene vlasti te pravosuđa RH), zaposleni u jed. lokalne i regionalne samouprave, javnim državnim tijelima, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:

• potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke,
• zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,

• IP obrazac za prethodnu godinu koji je ovjerio poslodavac ili pregled isplata plaća za tekuću godinu (ako je dostupan),

Za zaposlene u ostalim trgovačkim društvima:

• potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke, zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,

• IP obrazac za prethodnu godinu koji je ovjerio poslodavac ili pregled isplata plaća za tekuću godinu (ako je dostupan),

• JOPPD izvješće o primicima i plaćenim doprinosima za mirovinsko osiguranje za posljednjih 12 mjeseci-elektronički dokument iz Registra REGOS


• obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana) ili preslika koju je ovjerila FINA ili banka koja ga izdaje.

Za zaposlene kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu  u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:

• potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke, zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,
• potvrda o visini osnovice za mirovinsko osiguranje za zadnjih 6 mjeseci (REGOS),
• obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana).

Umirovljenici:

• potvrda o visini mirovine i obustava izdana od HZMO-a i zadnji odrezak od mirovine.

Obrtnici, osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti i osobe koje samostalno vode poslovne knjige:

• fotokopiju obrtnice i/ili Rješenje o upisu u obrtni registar te fotokopiju o svim statusnim promjenama, odnosno Rješenje o upisu u registar nadležnog tijela-za samostalna zanimanja
• Potvrda Porezne Uprave da su podmireni svi doprinosi te plaćen porez
• Prijava poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitka i izdataka te Rješenje porezne uprave za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dohodak

• Rekapitulacija/Knjiga primitaka i izdataka (preslika) - za tekuću godinu,
• Preslika prijave poreza na dobit (s godišnjim financijskih izvješćima: bilancom i računom dobiti i gubitka) za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dobit
• obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana)-obrtnici.

Osobe zaposlene na plovnim objektima (brodovima i platformama) na temelju ugovora o radu zaključenog  s inozemnim poslodavcem/ agencijom:

• ugovori o zaposlenju na neodređeno ili određeno vrijeme produljivan najmanje jednom u zadnjih godinu dana
• za zaposlene na brodovima- uz gore navedenu dokumentaciju potrebna je i kopija pomorske knjižice iz koje su vidljive matrikule (pregled ukrcaja i iskrcaja s broda), za zaposlene na platformama - uz gore navedenu dokumentaciju potrebna je i posljednja isplatna lista (ako je posjeduje)

Ovi tražitelji kredita u obvezi su usmjeriti plaću na devizni račun u Banci tijekom cijelog vremena otplate kredita.

Osobe zaposlene u inozemstvu:

- potvrda poslodavca o radnom statusu i mjesečnim primanjima

Dokumentacija
ovisno o namjeni kredita:

Za kupnju nekretnine:

 • ugovor o kupoprodaji na kojem je ovjeren potpis prodavatelja
 • elaborat o procijenjenoj vrijednosti nekretnine
 • izvadak iz zemljišne knjige-ne stariji od mjesec dana, i to za nekretninu koja je predmet kupoprodaje i/ili nekretninu koja se stavlja pod hipoteku

Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, završetak gradnje:

 • pravomoćno rješenje o uvjetima građenja za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400m2, odnosno pravomoćna potvrda glavnog projekta za zgrade čija je građevinska površina veća od 400m2 (kod zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska bruto površina nije veća od 600 m2)
 • za objekte za koje je do 1.10.2007.godine izdana građevinska dozvola-građevinska dozvola s pečatom pravomoćnosti
 • ukoliko je objekt upisan u zemljišne knjige prije 1.10.2007.godine sa zabilježbom da nema priložene uporabne dozvole, a dozvola nije ishodovana, potrebno je dostaviti odgovarajuće uvjerenje nadležnog upravnog tijela da za predmetni objekt nije potrebna dozvola i/ili rješenje o izvedenom stanju
 • građevine koje su izgrađene bez građevinske dozvole do 15.2.1968.godine, smatraju se izgrađenima temeljem građevinske dozvole. U tom slučaju građevinsku dozvolu zamjenjuje Rješenje, Uvjerenje ili Potvrda Zavoda za katastar.

• Troškovnik radova ovjeren od strane ovlaštene osobe (u pravilu ovlaštena osoba koja ima registriranu građevinsku djelatnost, ovlašteni arhitekt ili građevinski inženjer)
• elaborat o procijenjenoj vrijednosti nekretnine
• izvadak iz zemljišne knjige-ne stariji od mjesec dana, i to za nekretninu koja je predmet kupoprodaje i/ili nekretninu koja se stavlja pod hipoteku

Za adaptaciju:

 • troškovnik radova ovjeren od strane ovlaštene osobe (u pravilu ovlaštena osoba koja ima registriranu građevinsku djelatnost, ovlašteni arhitekt ili građevinski inženjer)
 • elaborat o procijenjenoj vrijednosti nekretnine
 • izvadak iz zemljišne knjige-ne stariji od mjesec dana, i to za nekretninu koja je predmet kupoprodaje i/ili nekretninu koja se stavlja pod hipoteku

Za otplatu ranije realiziranih kredita u drugim bankama:

 • originalna potvrda banke o iznosu nepodmirenog dijela kredita koji se otplaćuje kreditom Banke
 • pismo namjere banke o izdavanju brisovnog očitovanja nakon otplate kredita u cijelosti
 • preslika ugovora o kreditu
 • elaborat o procijenjenoj vrijednosti nekretnine

Ukoliko je u obrascu BON-2/SOL-2 iskazana blokada u posljednjih 6 mjeseci, takav sudionik u kreditu neće se smatrati kreditno sposobnim.

Tražitelj kredita mora biti zaposlen minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca.

Tražitelj kredita je dužan priložiti i kopiju osobne iskaznice i kopiju kartice tekućeg računa.

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju za odobrenje kredita.

Dobna granica tražitelja kredita i sudužnika (ako ga ima) mora biti usklađena s otplatom kredita na način da u trenutku konačne otplate ne smiju biti stariji od 70 godina.

Najviše dva sudionika u istom kreditnom poslu mogu biti zaposlena kod istog poslodavca, osim za zaposlene u državnim jedinicama koje se financiraju iz državnog proračuna (tijela zakonodavne, izvršene i sudbene vlasti te pravosuđa RH), zaposlene u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim državnim tijelima, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada.