Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Instrumenti osiguranja

Za iznos kredita od 22.000,01 do 130.000,00 EUR:

•  založno pravo na nekretnini (kuća, stan, građevinsko zemljište i sl.) najmanje u omjeru 1:1,60 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita
 • Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
• zadužnica korisnika kredita solemnizirana kod javnog bilježnika,
• zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika

Za iznos kredita do 22.000,00 EUR:

• Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
• zadužnica korisnika kredita solemnizirana kod javnog bilježnika,
• zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
• Polica osiguranja života za slučaj smrti u visini 30% kredita
ili
Polica osiguranja života za slučaj smrti i doživljenja u visini 20% iznosa kredita

Krediti bez jamaca NE odobravaju se sljedećim tražiteljima kredita:

• Umirovljenicima
 - ukoliko su u trenutku konačne otplate kredita stariji od 70 godina

• Osobama zaposlenima na plovnim objektima (brodovima i platformama) na temelju ugovora o radu zaključenog s inozemnim poslodavcem/agencijom i osobama zaposlenima u inozemstvu     


Polica životnog osiguranja
zaključuje se na rok otplate kredita i vinkulira u korist Banke. Premija osiguranja se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.

Status klijenta s osnove redovite dinamike priljeva s osnova plaće ili mirovine može se ostvariti naknadno, najkasnije u roku 60 dana od dana sklapanja Ugovora o kreditu.

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatne instrumente osiguranja.