Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Osnovni uvjeti

Korisnici kredita: Individualni turistički djelatnici ili građani koji se bave iznajmljivanjem smještajnih ili turističkih kapaciteta.
Iznos kredita: od 5.000,00 do 1.000.000,00 kuna
Način i rok korištenja: Za kredite koji su namijenjeni kupnji stana, kuće, bazena ili zemljišta za izgradnju smještajnog kapaciteta, odnosno plovila ili druge opreme, kredit se isplaćuje na račun prodavatelja.
Za kredite koji su namijenjeni za adaptacije, dogradnje i/ili izgradnju smještajnog kapaciteta isplaćuju se u skladu s troškovnikom do najviše 50% iznosa odobrenog kredita na tekući račun Korisnika kredita, a ostalo po predračunu/računu na račun izvođača radova/prodavatelja materijala i slično.
Rok otplate: Od 36 do 180 mjeseci
Način otplate: U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom s plaće/mirovine. Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.
Interkalarne kamate: U razdoblju korištenja kredita do stavljanja kredita u otplatu, korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu po kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.
Kamatna stopa:

 • 5,20% godišnje, promjenjiva, (EKS od 6,12%) za rok otplate 121 do 180 mjeseci,
 • 5,20% godišnje, fiksna, (EKS od 5,98%) za rok otplate 36 do 120 mjeseci

Redovna promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.
Fiksni dio kamatne stope je nepromjenjiv, dok je varijabilni  dio kamatne stope promjenjiv ovisno o kretanju 6M NRS 2 koji se primjenjuje na dan 31.svibnja, odnosno 30.studenoga.

Status klijenta je obavezan.

Naknada za obradu zahtjeva:

Za kredite bez hipoteke - 1,00% odobrenog iznosa kredita
Maksimalni iznos naknade iznosi 1.000,00 kuna. Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.

Za kredite uz hipoteku - bez naknade za obradu zahtjeva