Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Osiguranje depozita

Depoziti u CROATIA BANCI d.d. Zagreb osigurani su kod Hrvatske agencije za osiguranje depozita (DAB) u iznosu do 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po deponentu.  

Pravo deponenata na obeštećenje određuje se prema ukupnim sredstvima po svim njegovim depozitima koje je imao u CROATIA BANCI d.d. u trenutku nastupa osiguranog slučaja uključujući i kamatu, umanjenim za sva potraživanja CROATIA BANKE d.d. prema njemu dospjela na dan nastupa osiguranog slučaja, a do zakonske razine pokrića.

Osnovne informacije o osiguranju depozita možete pronaći ovdje.