Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Instrumenti osiguranja

Za iznos kredita od 115.000,01 do 230.000,00 kuna:

•   1 (jedan) kreditno sposoban jamac-platac s pojedinačnom kreditnom sposobnošću
ili
2 (dva) kreditno sposobna jamca-platca sa zajedničkom kreditnom sposobnošću
ili 
založno pravo na nekretnini najmanje u omjeru 1:1,35 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine (samo za one na kojima su izgrađeni objekti) od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita
ili     
Jamstveni depozit u iznosu 20% odobrenog iznosa kredita
ili
Polica osiguranja života s ugovorenom osiguranom svotom u visini min. 15% odobrenog iznosa kredita

• Obvezni instrumenti osiguranja

Za iznos kredita od 75.000,01 do 115.000,00 kuna:

•   1 (jedan) kreditno sposoban jamac-platac s pojedinačnom kreditnom sposobnošću ili 2 (dva) kreditno sposobna jamca-platca sa zajedničkom kreditnom sposobnošću
ili 
založno pravo na nekretnini najmanje u omjeru 1:1,35 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine (samo za one na kojima su izgrađeni objekti) od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita
ili     
Jamstveni depozit u iznosu 20% odobrenog iznosa kredita
ili
Polica osiguranja života s ugovorenom osiguranom svotom u visini min. 20% odobrenog iznosa kredita

• Obvezni instrumenti osiguranja

Za iznos kredita do 75.000,00 kuna:

• Obvezni instrumenti osiguranja

Obvezni instrumenti osiguranja su:

•  Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
• zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
• zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
• 2 (dvije) bjanko mjenice korisnika kredita vlastite, trasirane, akceptirane, žirirane od strane sudužnika (ako ga ima) i jamca - platca (ako ga/ih ima) s klauzulom “bez protesta” uz mjenično očitovanje

Polica životnog osiguranja zaključuje se na rok otplate kredita i vinkulira u korist Banke. Premija osiguranja se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatne instrumente osiguranja.