Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Osnovni uvjeti

Korisnici kredita: Kredit je namijenjen građanima-državljanima Republike Hrvatske s prebivalištem u RH.
Iznos kredita: od 5.000,00 do 230.000,00 kuna
Način i rok korištenja: Kredit se isplaćuje u kunama na račun korisnika kredita otvoren u Banci u roku do mjesec dana računajući od dana sklapanja ugovora o kreditu.
Rok otplate: Od 36 do 120 mjeseci
Način otplate: U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom s plaće/mirovine tražitelja kredita. Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.
Interkalarne kamate: U razdoblju korištenja kredita do stavljanja kredita u otplatu, korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu po kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.
Kamatna stopa:

7,99% godišnje, fiksna, uz status klijenta (EKS od 8,39%)
9,29% godišnje, fiksna,bez statusa klijenta (EKS od 9,79%)

Naknada za obradu zahtjeva:

1,00% odobrenog iznosa kredita
Maksimalni iznos naknade iznosi 1.000,00 kuna, izuzev za kredite uz založno pravo nanekretnini. Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.