Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Osnovni uvjeti

Korisnici kredita: Kredit je namijenjen građanima-državljanima Republike Hrvatske s prebivalištem u RH koji su klijenti ili će postati klijenti Banke.
Iznos kredita: od 10.000,00 do 200.000,00 kuna
Način i rok korištenja: Kredit se isplaćuje u kunama na račun korisnika kredita otvoren u Banci u roku do mjesec dana računajući od dana sklapanja ugovora o kreditu. Korisniku kredita koji nema tekući račun s redovitom dinamikom priljeva, sredstva se prenose na tekući račun u drugoj Banci temeljem Potvrde o stanju duga koju je klijent dužan dostaviti
Rok otplate: Od 24 do 120 mjeseci
Način otplate: U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom s plaće/mirovine tražitelja kredita. Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.
Interkalarne kamate: U razdoblju korištenja kredita do stavljanja kredita u otplatu, korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu po kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.
Kamatna stopa: 7,99% godišnje, promjenjiva. Redovna promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio kamatne stope je nepromjenjiv sve do konačne otplate kredita. Varijabilni dio kamatne stope je promjenjiv ovisno o kretanju NRS (Nacionalna referentna stopa) koju periodično objavljuje HUB. Banka će primjenjivati šestomjesečni NRS 2 u skladu s Metodologijom utvrđivanja i promjene kamatnih stopa u kreditnom poslovanju s građanima. Ukoliko Korisnik kredita tijekom otplate kredita prestane biti Klijentom Banke ili ne usmjeri svoja redovita mjesečna primanja s osnove plaće ili mirovine na račun otvoren u Banci, kamatna stopa mu se uvećava za 2,00 postotna poena.
Naknada za obradu zahtjeva:

1,50% odobrenog iznosa kredita ako korisnik ima ili ugovori uslugu CROBAnet Internet bankarstvo

2,00% odobrenog iznosa kredita, ostali korisnici

Maksimalni iznos naknade iznosi 2.400,00 kuna za kredite uz založno pravo na stambenom objektu, odnosno 1.000,00 kuna za ostale kredite.
Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.