Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Krediti s valutnom klauzulom u EUR - bez hipoteke

Nenamjenski krediti s valutnom klauzulom u EUR omogućuju brzo i jednostavno rješavanje potreba za gotovim novcem uz povoljne kamatne stope i više dodatnih pogodnosti:

  • mogućnost odobravanja kredita bez jamaca i depozita
  • kamatna stopa od 5,80%, uz status klijenta
  • fiksna kamatna stopa za rok otplate do 120 mjeseci

 

Iznos kredita:

od 1.000,00 do 30.000,00 EUR.

Način i rok korištenja:

Kredit se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju EUR Hrvatske narodne banke na dan isplate na račun korisnika kredita otvorenog u Banci u roku do mjesec dana računajući od dana sklapanja Ugovora o kreditu.

Rok otplate:

od 36 do 120 mjeseci
*iznimno je moguće odobrenje na rok do 180 mjeseci

Način otplate:

U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom od plaće/mirovine tražitelja kredita.

Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.

Interkalarne kamate:

Od dana isplate do stavljanja kredita u otplatu korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu prema kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.

Kamatna stopa:

uz status klijenta

  • 5,80% do 6,30%, godišnje (ovisno o instrumentima osiguranja)

 bez statusa klijenta

  • 6,30% do 6,70%, godišnje (ovisno o instrumentima osiguranja)

EKS od 6,83% - Efektivna kamatna stopa izračunata je na dan 1.9.2020.na iznos 10.000,0 EUR, rok otplate 84 mjeseca, kamatna stopa 6,10%, uz status klijenta Banke. Točan izračun EKS-a klijent će dobiti u ESIS obrascu (Europski standardizirani informativni obrazac) koji će mu se uručiti prije potpisivanja ugovora.

Za kredite s rokom otplate do 120 mjeseci primjenjuje se fiksna kamatna stopa, a za kredite s rokom otplate preko 120 mjeseci promjenjiva.

Redovna promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.
Fiksni dio kamatne stope je nepromjenjiv sve do konačne otplate kredita. Varijabilni dio kamatne stope je promjenjiv ovisno o kretanju NRS (Nacionalna referentna stopa) koju periodično objavljuje HUB. Banka će primjenjivati šestomjesečni NRS 2 za EUR koji se primjenjuje na dan 31. svibnja, odnosno 30. studenoga.

Klijentom Banke se smatra tražitelj kredita koji ima otvoren tekući ili žiro račun u Banci s redovitom dinamikom priljeva iz plaće ili mirovine. Status klijenta može se ostvariti naknadno, najkasnije u roku 60 dana od sklapanja Ugovora o kreditu.

 

Naknada za obradu zahtjeva:

1,00% odobrenog iznosa kredita 
Maksimalna naknada po kreditu iznosi 1.000,00 kuna.
 
Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.

 Za iznos kredita od 10.000,01 do 30.000,00 EUR:

• 1 (jedan) kreditno sposoban jamac-platac s pojedinačnom kreditnom sposobnošću ili 2 (dva) kreditno sposobna jamca-platca sa zajedničkom kreditnom sposobnošću ili
•Jamstveni depozit u iznosu 20% odobrenog iznosa kredita ili
•Polica osiguranja života s ugovorenom osiguranom svotom u visini min 15% odobrenog iznosa kredita ( za kredite do 15.000 EUR polica osiguranja života s ugovorenom osiguranom svotom u visini minimalno 20% iznosa kredita) ili
•Riziko opadajuća polica u visini minimalno 50% iznosa kredita ili
•Osiguranje otplate kredita - CPI 1, 2 ili 3
•Obvezni instrumenti osiguranja

Za iznos kredita do 10.000,00 EUR:

• Obvezni instrumenti osiguranja

Obvezni instrumenti osiguranja su:

•    Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
• zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
• zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,

CPI-1 podrazumijeva osiguranje otplate kredita zbog smrti uslijed bolesti i nesretnog slučaja + privremena potpuna nesposobnost za rad (bolovanje) + nezaposlenost ili trajna radna nesposobnost (ovisno o osiguravatelju).

CPI-2 podrazumijeva osiguranje otplate kredita zbog smrti uslijed bolesti i nesretnog slučaja + nezaposlenost ili trajna radna nesposobnost (ovisno o osiguravatelju).

CPI-3 podrazumijeva osiguranje otplate kredita zbog smrti uslijed bolesti i nesretnog slučaja + privremena potpuna nesposobnost za rad (bolovanje).


Krediti bez jamaca NE odobravaju se sljedećim tražiteljima kredita:

• Zaposlenima u ostalim trgovačkim društvima, kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:
- ukoliko imaju manje od 10 zaposlenih

• Umirovljenicima
 - ukoliko su u trenutku konačne otplate kredita stariji od 70 godina
 - koji primaju inozemnu mirovinu

• Osobama zaposlenima na plovnim objektima (brodovima i platformama) na temelju ugovora o radu zaključenog s inozemnim poslodavcem/agencijom i osobama zaposlenima u inozemstvu     


Polica životnog osiguranja
zaključuje se na rok otplate kredita i vinkulira u korist Banke. Premija osiguranja se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatne instrumente osiguranja.

Sudionici u kreditu svoju kreditnu sposobnost dokazuju potvrdom poslodavca o visini plaće na obrascu Zahtjeva za kredit, odnosno potvrdom o visini mirovine izdanom od HZMO.

Za zaposlene u državnim jedinicama koje se financiraju iz državnog proračuna (tijela zakonodavne, izvršene i sudbene vlasti te pravosuđa RH), zaposleni u jed. lokalne i regionalne samouprave, javnim državnim tijelima, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:
• potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke,
• zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,
• IP obrazac za prethodnu godinu koji je ovjerio poslodavac ili pregled isplata plaća za tekuću godinu

Za zaposlene u ostalim trgovačkim društvima:
• potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke, zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,
• IP obrazac za prethodnu godinu koji je ovjerio poslodavac ili pregled isplata plaća za tekuću godinu
• obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana).

Za zaposlene kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu  u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:
• potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke, zadnje 3 platne liste ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,
• IP obrazac za prethodnu godinu koji je ovjerio poslodavac ili pregled isplata plaća za tekuću godinu
• potvrda o visini osnovice za mirovinsko osiguranje za zadnjih 6 mjeseci (REGOS),
• obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana).

Umirovljenici:
• potvrda o visini mirovine i obustava izdana od HZMO-a i zadnji odrezak od mirovine
• Rješenje o mirovini (ako Rješenje o mirovini nije dvojezično, sudski tumač prevodi Rješenje u cijelosti i ovjerava prijevod) i ispis prometa po deviznom računu preko kojeg se prima inozemna mirovina-za korisnike koji primaju inozemnu mirovinu

Obrtnici, osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti i osobe koje samostalno vode poslovne knjige:
• fotokopiju obrtnice i/ili Rješenje o upisu u obrtni registar te fotokopiju o svim statusnim promjenama, odnosno Rješenje o upisu u registar nadležnog tijela-za samostalna zanimanja
• Potvrda Porezne Uprave da su podmireni svi doprinosi te plaćen porez
• Prijava poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitka i izdataka te Rješenje porezne uprave za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dohodak
• Preslika prijave poreza na dobit (s godišnjim financijskih izvješćima: bilancom i računom dobiti i gubitka) za prethodnu godinu - za obveznike poreza na dobit
• obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana)-obrtnici.

Osobe zaposlene na plovnim objektima (brodovima i platformama) na temelju ugovora o radu zaključenog  s inozemnim poslodavcem/ agencijom:
• ugovori o zaposlenju na neodređeno ili određeno vrijeme produljivan najmanje jednom u zadnjih godinu dana
• za zaposlene na brodovima- kopija pomorske knjižice iz koje je vidljiv ukrcaj i iskrcaj s broda

Ovi tražitelji kredita u obvezi su usmjeriti plaću na devizni račun u Banci tijekom cijelog vremena otplate kredita.

Osobe zaposlene u inozemstvu:
- potvrda poslodavca o radnom statusu i mjesečnim primanjima

Tražitelj kredita mora biti zaposlen minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca.

 

 Nenamjenski kredit u kunama uz valutnu klauzulu EUR bez police osiguranja:

Reprezentativni primjerak    EUR
Naziv status klijenta bez statusa klijenta
Glavnica kredita  10.000,00 10.000,00
Redovna kamatna stopa 6,10% 6,60%
Efektivna kamatna stopa 6,69% 7,03%
Rok otplate kredita u godinama 10 10
Trošak vođenja transakcijskog računa 7,00 kn mjesečno 0,00
Mjesečni anuitet 111,52 114,06
Kamata za razdoblje otplate kredita 3.382,70 3.686,97
Interkalarna kamata 46,79 50,63
Naknada za obradu kredita 100,00 100,00
Ukupan iznos za plaćanje 13.640,74 13.837,60

Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz fiksnu kamatnu stopu, uz pretpostavku isplate kredita 1.9.2020. godine i plaćanja interkalarne kamate do 30.9.2020. godine te tečaj kn za EUR 7,55.
U izračun ukupnog iznosa za plaćanje i EKS-a uključena je mjesečna naknada za vođenje tekućeg računa kod klijenata Banke. U izračun nisu uključeni eventualni troškovi premije osiguranja ili police životnog osiguranja jer se utvrđuju za svakog klijenta pojedinačno ovisno o statusu i visini kredita.Nenamjenski kredit u kunama uz valutnu klauzulu EUR uz police osiguranja:

Reprezentativni primjerak    EUR
Naziv status klijenta bez statusa klijenta
Glavnica kredita  15.000,00 15.000,00
Redovna kamatna stopa 5,90% 6,40%
Efektivna kamatna stopa 7,13% 7,54%
Rok otplate kredita u godinama 10 10
Trošak police osiguranja CPI 450,00

450,00

Trošak vođenja transakcijskog računa 7,00 kn mjesečno 0,00
Mjesečni anuitet 165,78 169,56
Kamata za razdoblje otplate kredita 4.893,46 5.347,18
Interkalarna kamata 67,89 73,64
Naknada za obradu kredita 132,45 132,45
Ukupan iznos za plaćanje 20.655,06 21.003,27


Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz fiksnu kamatnu stopu, uz pretpostavku isplate kredita 1.9.2020. godine i plaćanje interkalarne kamate do 30.9.2020. te jednokratni trošak police osiguranja kredita u iznosu 3,00% iznosa kredita i tečaj EUR/kn 7,55.

U izračun ukupnog iznosa za plaćanje i EKS-a uključena je mjesečna naknada za vođenje tekućeg računa kod klijenata Banke.