Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Osnovni uvjeti

Iznos kredita:

od 1.000,00 do 30.000,00 EUR.

Način i rok korištenja:

Kredit se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju EUR Hrvatske narodne banke na dan isplate na račun korisnika kredita otvorenog u Banci u roku do mjesec dana računajući od dana sklapanja Ugovora o kreditu.

Rok otplate:

od 36 do 180 mjeseci

Način otplate:

U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom od plaće/mirovine tražitelja kredita.

Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.

Interkalarne kamate:

Od dana isplate do stavljanja kredita u otplatu korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu prema kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.

Kamatna stopa:

uz status klijenta

  • 5,80% do 6,30%, godišnje (ovisno o instrumentima osiguranja)

 bez statusa klijenta

  • 6,30% do 6,70%, godišnje (ovisno o instrumentima osiguranja)

EKS od 6,83% - Efektivna kamatna stopa izračunata je na dan 1.9.2020.na iznos 10.000,0 EUR, rok otplate 84 mjeseca, kamatna stopa 6,10%, uz status klijenta Banke. Točan izračun EKS-a klijent će dobiti u ESIS obrascu (Europski standardizirani informativni obrazac) koji će mu se uručiti prije potpisivanja ugovora.

Za kredite s rokom otplate do 120 mjeseci primjenjuje se fiksna kamatna stopa, a za kredite s rokom otplate preko 120 mjeseci promjenjiva kamatna stopa.

Klijentom Banke se smatra tražitelj kredita koji ima otvoren tekući ili žiro račun u Banci s redovitom dinamikom priljeva iz plaće ili mirovine. Status klijenta može se ostvariti naknadno, najkasnije u roku 60 dana od sklapanja Ugovora o kreditu.

Redovna promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.
Fiksni dio kamatne stope je nepromjenjiv dok je varijabilni dio kamatne stope promjenjiv ovisno o kretanju NRS (Nacionalna referentna stopa) koju periodično objavljuje HUB. Banka će primjenjivati šestomjesečni NRS 2 za EUR koji se primjenjuje na dan 31. svibnja, odnosno 30. studenoga.

 

Naknada za obradu zahtjeva:

1,00% odobrenog iznosa kredita 
Maksimalna naknada po kreditu iznosi 1.000,00 kuna.
 
Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.