Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Reprezentativni primjerak

 

 Nenamjenski kredit u kunama uz valutnu klauzulu EUR bez police osiguranja:

Reprezentativni primjerak    EUR
Naziv status klijenta bez statusa klijenta
Glavnica kredita  10.000,00 10.000,00
Redovna kamatna stopa 6,10% 6,60%
Efektivna kamatna stopa 6,69% 7,03%
Rok otplate kredita u godina 10 10
Trošak vođenja transakcijskog računa 7,00 kn mjesečno 0,00
Mjesečni anuitet 111,52 114,06
Kamata za razdoblje otplate kredita 3.382,70 3.686,97
Interkalarna kamata 46,79 50,63
Naknada za obradu kredita 100,00 100,00
Ukupan iznos za plaćanje 13.640,74 13.837,60

Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz fiksnu kamatnu stopu, uz pretpostavku isplate kredita 1.9.2020. godine i plaćanja interkalarne kamate do 30.9.2020. godine te tečaj kn za EUR 7,55.
U izračun ukupnog iznosa za plaćanje i EKS-a uključena je mjesečna naknada za vođenje tekućeg računa kod klijenata Banke. U izračun nisu uključeni eventualni troškovi premije osiguranja ili police životnog osiguranja jer se utvrđuju za svakog klijenta pojedinačno ovisno o statusu i visini kredita.Nenamjenski kredit u kunama uz valutnu klauzulu EUR uz police osiguranja:

Reprezentativni primjerak    EUR
Naziv status klijenta bez statusa klijenta
Glavnica kredita  15.000,00 15.000,00
Redovna kamatna stopa 5,90% 6,40%
Efektivna kamatna stopa 7,13% 7,75%
Rok otplate kredita u godina 10 10
Trošak police osiguranja CPI 450,00

450,00

Trošak vođenja transakcijskog računa 7,00 kn mjesečno 0,00
Mjesečni anuitet 165,78 169,56
Kamata za razdoblje otplate kredita 4.893,46 5.347,18
Interkalarna kamata 67,89 73,64
Naknada za obradu kredita 132,45 73,64
Ukupan iznos za plaćanje 20.820,84 21.172,83


Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz fiksnu kamatnu stopu, uz pretpostavku isplate kredita 1.9.2020. godine i plaćanje interkalarne kamate do 30.9.2020. te jednokratni trošak police osiguranja kredita u iznosu 3,00% iznosa kredita i tečaj EUR/kn 7,55.

U izračun ukupnog iznosa za plaćanje i EKS-a uključena je mjesečna naknada za vođenje tekućeg računa kod klijenata Banke.