Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Reprezentativni primjerak

 Nenamjenski kredit u kunama bez police osiguranja:

Reprezentativni primjerak    kn
Naziv status klijenta bez statusa klijenta
Glavnica kredita  75.000,00 75.000,00
Redovna kamatna stopa 6,30% 6,80%
Efektivna kamatna stopa 6,90% 7,24%
Rok otplate kredita u godina 10 10
Trošak vođenja transakcijskog računa 7,00 kn mjesečno 0,00
Mjesečni anuitet 844,00 863,10
Kamata za razdoblje otplate kredita 26.279,78 28.572,22
Interkalarna kamata 362,47 391,23
Naknada za obradu kredita 750,00 750,00
Ukupan iznos za plaćanje 103.232,25 104.713,45

Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz fiksnu kamatnu stopu, uz pretpostavku isplate kredita 1.9.2020. godine i plaćanja interkalarne kamate do 30.9.2020. godine.

U izračun ukupnog iznosa za plaćanje i EKS-a uključena je mjesečna naknada za vođenje tekućeg računa kod klijenata Banke.
U izračun nisu uključeni eventualni troškovi premije osiguranja ili police životnog osiguranja jer se utvrđuju za svakog klijenta pojedinačno ovisno o statusu i visini kreditaNenamjenski kredit u kunama sa policom osiguranja:

Reprezentativni primjerak    kn
Naziv status klijenta bez statusa klijenta
Glavnica kredita  120.000,00 120.000,00
Redovna kamatna stopa 6,10% 6,60%
Efektivna kamatna stopa 7,33% 7,75%
Rok otplate kredita u godina 10 10
Trošak police osiguranja CPI 3.650,00 3.650,00
Trošak vođenja transakcijskog računa 7,00 kn mjesečno 0,00
Mjesečni anuitet 1.338,28 1.368,69
Kamata za razdoblje otplate kredita 40.593,61 44.242,74
Interkalarna kamata 561,53 607,56
Naknada za obradu kredita 1.000,00 1.000,00
Ukupan iznos za plaćanje 167.983,42 170.868,99


Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz fiksnu kamatnu stopu, uz pretpostavku isplate kredita 1.9.2020. godine i plaćanje interkalarne kamate do 30.9.2020. te jednokratni trošak police osiguranja kredita u iznosu 3,00% iznosa kredita.
U izračun ukupnog iznosa za plaćanje i EKS-a uključena je mjesečna naknada za vođenje tekućeg računa kod klijenata Banke.