Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Nenamjenski krediti za umirovljenike

Za umirovljenike odobravamo povoljnije uvjete nenamjenskih kredita.

Pogodnosti nenamjenskih kredita umirovljenicima:

 • mogućnost odobravanja kredita od 3.000,00 do 10.000,00 EUR
 • fiksna kamatna stopa od 4,85% godišnje
 • rok otplate od 36 do 84 mjeseci 
Iznos kredita: od 3.000,00 do 10.000,00 EUR
Način i rok korištenja: Kredit se isplaćuje u eurima na račun korisnika kredita otvoren u Banci u roku do mjesec dana računajući od dana sklapanja ugovora o kreditu.
Rok otplate:

od 36 do 84 mjeseca

Način otplate: U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom od mirovine tražitelja kredita. Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.
Interkalarne kamate:

Od isplate kredita do stavljanja kredita u otplatu, korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu po kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.

Kamatna stopa:

4,85% godišnje, fiksna, uz status klijenta

5,35% godišnje, fiksna, bez statusa klijenta

Klijentom Banke se smatra tražitelj kredita koji ima otvoren tekući račun u Banci s redovitom dinamikom priljeva iz mirovine.

Status klijenta može se ostvariti naknadno, a najkasnije u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora o kreditu.

Naknada za obradu zahtjeva: 1,00% odobrenog iznosa kredita
Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.
DODATNE POGODNOSTI:

Klijenti koji podignu iznos kredita do 4.000 EUR
- imaju pravo na 3 besplatna bezgotovinska transfera u korist računa izvan Banke mjesečno, i to prvih 12 mjeseci nakon mjeseca u kojem se kredit isplati.

Klijenti koji podignu iznos kredita od 4.001 do 7.000 EUR
- imaju pravo na 5 besplatnih bezgotovinskih transfera u korist računa izvan Banke mjesečno, i to prvih 12 mjeseci nakon mjeseca u kojem se kredit isplati.

 Klijenti koji podignu iznos kredita od 7.001 do 10.000 EUR
- imaju pravo na 7 besplatnih bezgotovinskih transfera u korist računa izvan Banke mjesečno, i to prvih 12 mjeseci nakon mjeseca u kojem se kredit isplati
ili
na besplatan sistematski pregled u Specijalnoj bolnici AGRAM*.


Sistematski pregled uključuje sljedeće pretrage:

 A) ZA ŽENE:

 • Internistički pregled
 • EKG
 • Pregled dojki (UZV ili mamografija, ovisno o dobi)
 • Laboratorijske pretrage: KS, glukoza

B) ZA MUŠKARCE:

 • Internistički pregled
 • EKG
 • UZV abdomena
 • Laboratorijske pretrage: KS, glukoza

Uz sistematske preglede, klijenti ostvaruju popust u iznosu od 20% na cijenu svakog dodatnog pregleda i medicinske pretrage iz određenih područja u Specijalnoj bolnici Agram.

*Sistematski pregled je moguće obaviti u poliklinikama Specijalne bolnice AGRAM koje se nalaze u Zagrebu, Splitu, Zadru, Rijeci, Osijeku, Slavonskom Brodu i Varaždinu.

 

 Instrumenti osiguranja:

 • Obvezni instrumenti osiguranja - Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja i zadužnica korisnika kredita solemnizirane kod javnog bilježnika

Za iznos kredita od  4.000,01 do 10.000,00 EUR ili do 4.000 EUR uz rok otplate preko 4 godine:

 • Uz obvezne instrumente osiguranja uzima se i riziko opadajuća polica u visini minimalno 50% iznosa kredita.

 Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatne instrumente osiguranja.

 Premija osiguranja se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.

 


Tražitelj kredita obvezan je priložiti dokumentaciju na osnovi koje se dokazuje kreditna sposobnost:

 • potvrda o visini mirovine izdana od HZMO
 • zadnja obavijest o mirovini
 • promet po tekućem računu zadnja 3 mjeseca

 Dokumentacija eventualnih dodatnih sudionika u kreditu ovisi o vrsti poslodavca dodatnog sudionika.

 

 

Reprezentativni primjer izračuna ukupnih troškova u EUR:

Naziv Status klijenta
Glavnica kredita 5.000,00
Redovna kamatna stopa 4,85
Efektivna kamatna stopa 7,39
Rok otplate kredita u godinama 5
Trošak police osiguranja (jednokratno) 169,58
Trošak vođenja transakcijskog računa (mjesečno) 0,93
Mjesečni anuitet 94,01
Kamata za razdoblje otplate kredita 640,76
Interkalarna kamata 19,27
Naknada za obradu kredita 50,00
Ukupan iznos za plaćanje 5.935,41

Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz fiksnu kamatnu stopu, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.2023. godine i plaćanje interkalarne kamate do 31.01.2023. godine te starosnu dob tražitelja kredita 63 godine.