Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

Eskont mjenica i faktoring

Uslugama eskonta mjenica i otkupa potraživanja Croatia banka omogućuje klijentu da odmah dođe do novca za izvršeni posao koji je ugovoren uz odgodu plaćanja. Na zahtjev klijenta Banka, uz odgovarajući diskont, otkupljuje mjenicu ili potraživanje, a klijentu rambursira iznos potraživanja. Tako Croatia banka klijentu bez obzira na njegovu kreditnu sposobnost olakšava ugovaranje i poslovanje s državom, državnim poduzećima, jedinicama uprave i samouprave, velikim poslovnim sustavima i ostalim bonitetnim dužnicima.  

Mjenica je vrijednosni papir po naredbi, koji sadrži obvezu za isplatu određene novčane svote svome imatelju, a čiji su sastojci, prijenos i otvaranje uređeni Zakonom o mjenici. Velikim sustavima Banka nudi mogućnost ugovaranja posebnih uvjeta za praćenje dobavljača i kooperanata. Prednost za klijente koji koriste bankovnu uslugu ove vrste je poboljšavanje likvidnosti jer se skraćuje vrijeme čekanja na gotovinu.

Faktoring je oblik financiranja kod kojeg Banka od svojih klijenata otkupljuje nedospjela kratkoročna potraživanja za prodanu robu ili izvršenu uslugu. Croatia banka otkupljuje kratkoročna potraživanja koja klijenti imaju prema svojim dužnicima temeljem dokumenata kojima se dokazuje postojanje potraživanja, fakture, situacije, otpremni dokumenti i drugo. U pravilu se otkupljuju kratkoročna potraživanja s rokom dospijeća do 180 dana. Faktoring je za poslovne subjekte koji imaju kvalitetna kratkoročna potraživanja atraktivna alternativa kreditnom zaduženju. Prednosti su za klijente koji koriste bankovnu uslugu ove vrste višestruke. Primjerice, smanjenje rizika naplate, upravljanje potraživanjima, poboljšanje likvidnosti.