Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

Kratkoročni krediti

Kratkoročni krediti namijenjeni su za financiranje trenutačnih potreba i održavanje kratkotrajne likvidnosti u proizvodnji, trgovini, prometu, za izvoz, plaćanje usluga, sezonske potrebe, ulaganje u obrtna sredstva itd.

Rok povrata: do jedne godine.

Način povrata: sukcesivno, u ratama ili anuitetima, jednokratno, revolving.

Valuta kredita: u valuti EUR.

U skupini kratkoročnih kredita Banka nudi:

  • kontokorentne kredite,
  • lombardne kredite,
  • kredite za pripremu proizvodnje za uvoz i izvoz,
  • kredite za financiranje tekuće likvidnosti,
  • kredite za poslovno financiranje.