Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

Krediti za legalizaciju

Ako ste kao pravna osoba vlasnik nekretnine koja podliježe obvezi legalizacije za vas smo pripremili dugoročne kredite u kunama.

Namjenskim kreditima mogu se podmiriti obveze vezane za postupak legalizacije nezakonito izgrađenih objekata koje uključuju:

  • izradu geodetskih elaborata,
  • posebnih geodetskih podloga,
  • arhitektonskih snimaka,
  • potvrde o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti,
  • plaćanje komunalnog doprinosa,
  • plaćanje vodnog doprinosa,
  • naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i drugo potrebno.

Korisnici kredita mogu biti: pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela državne uprave, jedinice lokalne samouprave i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost.

Rok korištenja: do 6 mjeseci, računajući od dana sklapanja ugovora o kreditu.

Način korištenja: kredit se isplaćuje do najviše 10% iznosa odobrenog iznosa na račun korisnika kredita otvorenog u Banci, a ostalo prema dostavljenim računima, predračunima i rješenjima.