Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

Turistički krediti

Croatia banka u suradnji s turističkom agencijom Novasol d.o.o. privatnim iznajmljivačima nudi model financiranja namijenjen izgradnji, adaptaciji, kupnji i opremanju te uređenju smještajnih kapaciteta. Dugoročni krediti s valutnom klauzulom u EUR namijenjeni su svim privatnim iznajmljivačima koji nastoje poboljšati svoju ponudu, produljiti sezonu najma i time postati konkurentniji na turističkom tržištu.

Korisnici kredita osim fizičkih osoba registriranih za obavljanje ove usluge su obrtnici s upisanom djelatnošću u ugostiteljstvu i turizmu i trgovačka društva registrirana za usluge smještaja u turizmu. Iznos ovisi o kreditnoj sposobnosti tražitelja kredita, a može iznositi do 100.000,00 EUR.

Korištenje kredita je namjensko. Kredit se isplaćuje na račun izvođača radova na osnovi ovjerene obračunske situacije od nadzornog tijela, odnosno na račun dobavljača materijala temeljem fakture. Korisnik kredita može 20% od iznosa iskoristiti za obrtna sredstva, a taj se iznos može isplatiti na njegov žiro-račun. Kredit se otplaćuje u mjesečnim anuitetima koji dospijevaju zadnji dan u mjesecu ili u ratama i kamatama koje dospijevaju na sljedeće datume u godini otplate: 31. 5, 30. 6., 31. 7., 31. 8., 30. 9. i 31. 10.