Specijalizirani krediti za turizam
i poljoprivredu

Reklamacije

Reklamacije se zaprimaju u poslovnicama Banke ili u Odjelu platnog prometa. Poslovni subjekti koji mogu obavljati platni promet putem FINA-e, mogu predati reklamaciju i u poslovnici FINA-e.

Poslovni subjekti dostavljaju Zahtjev za rješavanje reklamacije u pisanom obliku putem pošte, telefaksa, e-maila ili osobno u poslovnicama Banke na:

Broj telefaksa: 01/2391-158

E-mail: opp@croatiabanka.hr

Adresa:

Croatia banka d.d.
R. F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb,
Odjel platnog prometa.

 

Zahtjev mora sadržavati:

  • naziv i broj računa podnositelja zahtjeva
  • datum izvršenja naloga/datum izdavanja Izvatka o stanju i promjenama po računu
  • predmet i obrazloženje reklamacije
  • iznos
  • broj telefona i ime osobe za kontakt.

Svi zahtjevi rješavaju se odmah ili najkasnije u roku od 8 dana od datuma primitka zahtjeva.