Vijesti i zanimljivosti
iz poslovanja

Press

Izmjena općih uvjeta poslovanja za građanstvo

IZMJENA OPĆIH UVJETA POSLOVANJA ZA GRAĐANSTVO – primjena od 19.07.2020. godine


A/ Obavještavamo vas da će od 19.07.2020. biti u primjeni:

 

B/ Ujedno vas obavještavamo da će od 19.07.2020. biti u primjeni izmijenjeni i dopunjeni:

 

Svi naprijed navedene Opće uvjete, koji će biti u primjeni od 19.07.2020. godine, dostupni su ovdje kao i u svim komercijalnim centrima i poslovnicama Banke.

 

Izmjene i dopune Općih uvjeta donose se zbog usklađenja sa Zakonom o kreditnim institucijama, Zakonom o potrošačkom kreditiranju, Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju, odlukama Hrvatske narodne banke koje se primjenjuju u poslovanju s fizičkim osobama-potrošačima i drugim propisima (kao što su zaštita osobnih podataka, sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i slično).  Dodatno, u nove Opće uvjete poslovanja Banke s fizičkim osobama unose se odredbe iz njezinih internih politika i procedura koje opisuju dosadašnje postupanje Banke prilikom pružanja usluga/odobravanja proizvoda te se u iste prenose i pojedine odredbe iz postojećih ugovora o kreditu (kao što su primjerice odredbe vezane uz instrumente osiguranja i slično) i to sa svrhom skraćivanja ugovora o kreditu.

 

Svi navedeni izmijenjeni i dopunjeni Opći uvjeti primjenjuju se na postojeće i nove ugovorne odnose klijenta i Banke te ne utječu na dosadašnji način korištenja platnih i drugih usluga ni na cijenu proizvoda/usluga Banke.

 

Sažetak izmjena svih Općih uvjeta možete pronaći ovdje te također i u svim komercijalnim centrima i poslovnicama Banke.

 

 

CROATIA BANKA d.d.