Vijesti i zanimljivosti
iz poslovanja

Press

Nova Tarifa naknada za građane i Opći uvjeti za 3D Secure u primjeni od 10. prosinca 2021.

Poštovani,

Od 10. prosinca 2021. godine CROATIA BANKA d.d. primjenjuje novu Tarifu naknada za usluge Banke u poslovanju s građanima.

Izmjene su u dijelu G. ON-LINE BANKARSTVO gdje je u postojeći tarifni stavak 5.5. kreditni transfer u inozemstvo-prekogranični u valuti različitoj od EUR i međunarodni, dodana „opcija SHA“ te je dodan tarifni stavak 5.6. kreditni transfer u inozemstvo-prekogranični u valuti različitoj od EUR i međunarodni opcija OUR.

Novu Tarifu naknada možete pronaći ovdje.

Isto tako, od 10. prosinca 2021. godine u primjeni su i novi Opći uvjeti za korištenje 3D Secure usluge.
Opći uvjeti su dopunjeni u točki 3. Postupak aktiviranja 3-D usluge.  

Nove Opće uvjete možete pronaći ovdje.


Vaša CROATIA BANKA d.d.