Poslovni i stambeni objekti
u prodaji

Prodaja nekretnina i potraživanja

Oglas za iskazivanje interesa za kupnju potraživanja Banke prema dužniku AGROKOM NATURA d.o.o. u

Croatia banka d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB 32247795989 (u daljnjem tekstu: Banka), objavljuje poziv na iskazivanje interesa za kupnju potraživanja Banke prema dužniku AGROKOM NATURA d.o.o. u stečaju, Vladimira Nazora 153, 32260 Gunja, OIB:26932106693

Predmet prodaje:

Potraživanje s osnove:

-       Ugovora ookvirnom kreditu ukunama po principu dopuštenog prekoračenja po transakcijskom računu od dana 18.05.2018. godine kojim je dužniku je odobren okvirni kredit u kunama u iznosu 1.000.000,00 kn i Aneksa broj I te Aneksa broj II, a  koje na dan 28.02.2022. iznosi 882.451,35 kn ( bez zateznih kamata od 7/2020 )

Osim financijskih instrumenata osiguranja, Banka ima uknjiženo:

-       Založno pravo 1. reda na nekretnini upisanoj u zk.č.br.1113/1, zgrada, dvorište i pašnjak površine 2.090 m2, upisano u zk.ul.3041, k.o. Gunja kod Općinskog suda u Vukovaru, zk. odjel Županja (vlasnik Agroklaster Slavonija d.o.o. Zagreb).

-                 Polica osiguranja založene nekretnine vinkulirana na Banku

Sve dodatne informacije mogu se zatražiti elektroničkim putem na e-mail adresu srp@croatiabnka.hr

Ponude trebaju sadržavati iznos, naziv ponuditelja, način i rok plaćanja kupoprodajne cijene te se podnose u pisanom obliku  na adresu:


CROATIA BANKA d.d.
Odjel upravljanja rizicima

Tim upravljanja rizičnim potraživanjima
Roberta Frangeša Mihanovića 9,10000 Zagreb
S naznakom „Prodaja potraživanja - ponuda za otkup potraživanja“

Ponudu je moguće dostaviti i elektroničkim putem na e-mail adresu srp@croatiabnka.hr

Banka zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu te se ovime ni na koji način ne obvezuje da će postupak prikupljanja i analize ponuda za kupnju potraživanja Banke rezultirati ugovaranjem poslovnog odnosa s potencijalnim Ponuditeljima.

Oglas za iskazivanje interesa za kupnju potraživanja Banke prema dužniku BDM d.o.o.

Oglas za iskazivanje interesa za kupnju potraživanja Banke prema dužniku BDM d.o.o..

Oglas za iskazivanje interesa za kupnju potraživanja Banke prema dužniku EMPIJAL d.o.o.

Croatia banka d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB 32247795989 (u daljnjem tekstu: Banka), objavljuje poziv na iskazivanje interesa za kupnju potraživanja Banke prema dužniku EMPIJAL  d.o.o. Jurja Dalmatinca 20, Vinkovci, OIB 32666253642, sada Proizvodnja Maun d.o.o., OIB:33060950430.

 

Predmet prodaje:

 

Potraživanje s osnove:

-       Ugovora o kreditu od dana 11.03.2009. godine odobren u iznosu od 2.030.000,00 EUR-a s valutnom klauzulom godine, Anex-a broj 1. od dana 20.04.2009., Anex-a broj 2. od dana 31.10.2009. godine  koje na dan 11.01.2021. ne uključujući kamate iznosi 4.506.406,60

-       Ugovora o kreditu od dana 22.09.2009. godine odobren u iznosu od 3.242.000,00 EUR-a i koje na dan 11.01.2022. ne uključujući kamate iznosi 24.891.661,00 HRK

 

Osim financijskih instrumenata osiguranja, Banka ima uknjiženo:

 

-       Založno pravo na nekretninama upisanim u k.o. Štikada i to na: zk.ul.br. 2836, kč.br. 4614/1, kč.br. 4613/2, kč.br. 4614/2 i kč.br. 4614/3 i zk.ul.br. 2803, kč.br. 4561/1, kč.br. 4555/1, kč.br. 4554/1, kč.br. 4545/1 i kč.br. 4557/1, Općinski sud u Gospiću, Stalna služba u Gračacu (reciklažni pogon, zgrade, zemljište);

-       Založno pravo na pokretninama: postrojenje i oprema za obradu otpadne plastike te strojevima i opremi , sve upisano u upisnik FINA-e.

 

Sve dodatne informacije mogu se zatražiti elektroničkim putem na e-mail adresu srp@croatiabnka.hr

 

Ponude trebaju sadržavati iznos, naziv ponuditelja, način i rok plaćanja kupoprodajne cijene te se podnose u pisanom obliku  na adresu:


CROATIA BANKA d.d.
Odjel upravljanja rizicima

Tim upravljanja rizičnim potraživanjima
Roberta Frangeša Mihanovića 9,10000 Zagreb
S naznakom „Prodaja potraživanja - ponuda za otkup potraživanja“

 

Ponudu je moguće dostaviti i elektroničkim putem na e-mail adresu srp@croatiabnka.hr

 

Banka zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu te se ovime ni na koji način ne obvezuje da će postupak prikupljanja i analize ponuda za kupnju potraživanja Banke rezultirati ugovaranjem poslovnog odnosa s potencijalnim Ponuditeljima.

Oglas za iskazivanje interesa za kupnju potraživanja Banke prema dužniku SMS d.o.o.

Croatia banka d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB 32247795989 (u daljnjem tekstu: Banka), objavljuje poziv na iskazivanje interesa za kupnju potraživanja Banke prema dužniku SMS d.o.o., Kopilica 5, Split, OIB 88679107711.

 

Predmet prodaje:

 

Potraživanje s osnove:

-       Ugovora o dugoročnom kreditu od dana 21.07.2006. godine odobren u iznosu od 16.346.000,00 HRK. Na dan otvaranja stečajnog postupka 10.02.2010. potraživanje je iznosilo 17.162.286,84 kn.

 

Osim financijskih instrumenata osiguranja, Banka ima uknjiženo:

 

-       Založno pravo na nekretninama u vlasništvu Korisnika kredita i to u naravi poslovni pogon u Klisu, izgrađen na č.zem 4869/1- zgrada i dvor, č.zem 4869/2- zgrada i dvor, č.zem 4870-oranica i č.zem 4872-šuma, sve upisano kao zk tijelo 1 u zk.ul. 2460 k.o. Klis, kod Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižni odjel Solin.

 

Uvjeti prodaje:

Početna cijena po kojoj se potraživanje može prodati iznosi 6.120.000,00 HRK.
Sve dodatne informacije mogu se zatražiti elektroničkim putem na e-mail adresu srp@croatiabnka.hr

 

Ponude trebaju sadržavati iznos, naziv ponuditelja, način i rok plaćanja kupoprodajne cijene te se podnose u pisanom obliku  na adresu:


CROATIA BANKA d.d.
Odjel upravljanja rizicima

Tim upravljanja rizičnim potraživanjima
Roberta Frangeša Mihanovića 9,10000 Zagreb
S naznakom „Prodaja potraživanja - ponuda za otkup potraživanja“

 

Ponudu je moguće dostaviti i elektroničkim putem na e-mail adresu srp@croatiabnka.hr

 

Banka zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu te se ovime ni na koji način ne obvezuje da će postupak prikupljanja i analize ponuda za kupnju potraživanja Banke rezultirati ugovaranjem poslovnog odnosa s potencijalnim Ponuditeljima.