Poslovni i stambeni objekti
u prodaji

Prodaja nekretnina i potraživanja

N-001 Kuća u Kapeli

Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 1506 k.o. Kapela i to č.k.br. 498/1 šuma Bajzinovac sa 193 čhv. Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 185 k.o. Kobasičari i to č.k.br. 1037/3 kuća, dvor, voće i oranica sa 590 čhv i č.k.br. 1037/4 kuća i dvor u selu sa 110 čhv, u ½ dijela.   

Banka nije u posjedu nekretnine.

Cijena na upit.

N-020 Kuća u Varaždinu

Nekretnine upisane u z.k.ul.br. 1492 k.o. Varaždinbreg, 1/2 dijela čk.br. 1401 kuća i dvor sa 610 m2, voćnjak sa 800 m2, livada sa 892 m2. (107.895,15 kn 1/2 dijela).

Banka nije u posjedu nekretnine.

Cijena na upit.

N-033 Kuća u Đakovu, Majar

Nekretnine upisane u z.k.ul.br. 337 k.o. Majar k.č.br. 1333/5 oranica Brdo sa 408 čhv u naravi voćnjak sa kućom za odmor površine 65 m2 i u izvanknjižnom vlasništvu poslovni prostor površine 28,9 m2 na k.č.br. 83/2.

Banka nije u posjedu nekretnine.

Cijena na upit.

N-034 Kuća Majar

Kuća br. 8 i dvor. Selo, površine 38 čhv,kčbr.63/1, Voćnjak Selo, površ.134 čhv, kčbr.62 – sve u zkul.462, ko Majar , G. Majar 21.

Banka nije u posjedu nekretnine.

Cijena na upit.

N-044 Kuća u Petrinji

Nekretnine upisane u zk.ul.br. 2496 k.o. Petrinja, kč.br. 221, u naravi kuća i dvorište u gradu površine 259 m2, 18/75 dijela.

Banka nije u posjedu nekretnine.

Cijena na upit.

N-047 kuća Brodski Drenovac

Nekretnine upisane u k.č.br. 380/1, z.k.ul.br. 289 k.o. Brodski Drenovac, u naravi kuća i dvorište u selu, površine 240 hvati, Brodski Drenovac 12.

Banka nije u posjedu nekretnine.

Cijena na upit.

N-065 kuća u Vrbi, Slavonski Brod

Nekretnne upisane u k.č.br. 912/2, z.k.ul.br. 1010 k.o. Vrba u naravi kuća i dvorište u Vrbi kod Slavonskog Broda, 4/5 dijela.  

Banka nije u posjedu nekretnina.

Cijena na upit.

N-068 Kuća Donja Vrba

Suvlasnički udio od 7/16 dijela nekretnine upisane u z.k.ul.br. 673 k.o. Vrba, kč.br. 429, kuća i dvorište selo, površine 574 m2.

Banka nije u posjedu nekretnine.

Cijena na upit.

N-073 Kuća Brodsko Vinogorje

Nekretnine upisane u zk.ul.br. 479 k.o. Brodsko Vinogorje, kč.br. 204 i kč.br. 205 u naravi zgrada i voćnjak Čaplja, te vinograd Čaplja, ukupne površine 4060 m2.

Banka nije u posjedu nekretnine.

Cijena na upit.

N-074 Kuća Vranovci

Nekretnine upisane u zk.ul.br. 332 k.o. Vranovci, kč.br. 39/6, kuća za odmor i oranica vinište, površine 493 m2.

Banka nije u posjedu neketnine.

Cijena na upit.

N-078 Kuća Imotski

½ dijela kuće, površine 122 m2, s dvorištem površine 525 m2, sagrađena na k.č.br. 3538/8, upisana u z.k.ul.br. 2284 k.o. Imotski Glavina.

Banka nije u posjedu nekretnine.

Cijena na upit.

N-083 Kuća u Šestanovcu
N-083 Kuća u Šestanovcu

Obiteljska kuća i dvorište u Šestanovcu kod Omiša označena kao k.č.br. 3501/1, zk.ul.br. 1369, k.o. Žeževica-Zadvarije. Kuća se sastoji od podruma, prizemlja kati i pomoćne zgrade. Ukupna površina kuće je 249,49 m2.

Cijena na upit.

 

N 083 Web1

 

 

 

 

N-091 Kuća Podgrađe

Nekretnine upisane u z.k.ul. 257 k.o. Podgrađe i to: k.č. br. 341 kuća i dvorište u selu sa 1483
m2 i k.č. br. 678 Oranica Selo sa 571 m2.

Banka nije u posjedu nekretnine.

Cijena na upit.

N-096 Lukački Budrovac

Nekretnine upisane u z.k.ul.br. 536 k.o. Lukački Budrovac  koje se sastoje od čk.br. 565/21 oranica Rit sa 165 čhv, čk.br. 565/22 kuća, dvor i oranica sa 665 čhv, nekretnine upisane u z.k.ul.br. 172 k.o. Lukački Budrovac koje se sastoje od čk.br. 565/19 kuća, dvor i oranica sa 640 čhv, čk.br. 565/20 livada i jarak Rit sa 230 čhv. 

Banka nije u posjedu nekretnine.

Cijena na upit.

N-103 Kuća u Pridragi kod Zadra
N-103 Kuća u Pridragi kod Zadra

Kuća u Pridragi kod Zadra, Gardijskih brigada 101, izgrađena na katastarskoj čestici površine 951 m2.

N-113 Kuća prizemnica s potkrovljem
N-113 Kuća prizemnica s potkrovljem

Kuća prizemnica s potkrovljem i gospodarskom zgradom u Ključu Brdovečkom, Zagrebačka 39. Ukupna površina kuće 112,47 m2, površina gospodarske zgrade 104,65 m2. Zemljište površine 380 čhv.

Banka nije u posjedu nekretnine.

Cijena na upit.

N-145 Stan u Vrećarima, Nedešćina, Labin

N 145 Nedescina

Stan A u prizemlju površine 95,60 m2 upisan u poduložak 1 u etažnom vlasništvu 4984/10000 dijela, koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na kč.br. 530/1 (u naravi kuća i dvorište u Nedešćini, Vrećari 1B, oranica i livada sa 6142 m2) upisanoj u zk.ul. 1299 k.o. Nedešćina.  

Banka je u posjedu nekretnine.

Cijena na upit.

N-165 Kuća Makarska

1/3 Nekretnine označene kao k.č.br. 2197/7, u naravi kuća i pašnjak površine 298 m2, upisani u z.k.ul. 877 k.o. 312975, Podaca kod Općinskog suda u Makarskoj, zemljišnoknjižni odjel Makarska. 

Banka nije u posjedu nekretnine.

Cijena na upit.