Poslovni i stambeni objekti
u prodaji

Prodaja nekretnina i potraživanja

N-013 Kobasičari

Nekretnine upisane u zk.ul.br. 696 k.o. Kobasičari i to čk.br. 356/2 kuća i dvor u selu sa 132 čhv, u naravi kuća prizemnica, nadstrešnica-ljetna terasa i građevinsko zemljište i čk.br. 356/4 voće Ograda sa 465 čhv, u naravi pomoćni dvorišni objekt, gospodarski objekt, staja, štala-kukuruzar, pilićarnik, građevinsko zemljište ekonomsko dvorište i oranica. 

Banka nije u posjedu nekretnine.

Cijena na upit.

N-076 Poslovni prostor Sinj

Nekretnine upisane k.č.br. 999, k.o. Sinj, u naravi  poslovni prostor u prizemlju objekta u Sinju, Braće Radić 19.

Banka nije u posjedu nekretnine.

Cijena na upit.   

N-082 Stambeno poslovni objekt Kostanje

1/2 idealnog dijela nekretnine označena kao čest. zem. 3560/1, k.o. Kostanje, što u naravi predstavlja stambeno poslovni objekt, te betonirano dvorište sa dimnom kužinom i odrom, koji se nalazi zapadno od objekta, sa razvijenom brutto površinom od 81,80 m2.

Banka nije u posjedu nekretnine.

Cijena na upit.