Poslovni i stambeni objekti
u prodaji

Prodaja nekretnina i potraživanja

N-008 Cugovec

Nekretnine upisane u z.k.ul.br. 1429 k.o. Cugovec i to: 1) k.č.br. 63/2 vrt kod kuće od 358 čhv i  2) k.č.br. 65 vrt kod kuće od 97 čhv u suvlasništvu ovršenika Mađar Kristine u 1/6 dijela.

Banka nije u posjedu nekretnine.

Cijena na upit.

N-014 Jagnjedovac

1/2 dijela nekretnine upisane u zk.ul.br. 64 k.o. Jagnjedovac, čk.br. 454/2 vinograd u Mladinama sa 411 čhv i čk.br. 462/2 oranica u Mladinama sa 88 čhv
1/4 dijela nekretnine upisane u zk.ul.br. 1303 k.o. Jagnjedovac, čk.br. 292/1 oranica u Brezini sa 960 čhv.

Banka nije u posjedu nekretnine.

Cijena na upit.

N-017 Bjelovar, Kobasičari

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 1090, k.o. Kobasičari, kč.br. 16/11/A sa 108 čhv, kč.br. 41/1/A sa 99 čhv u naravi pašnjaci.

Cijena na upit.

N 017 Kobasičari Web1

N-018 Čakovec, Brezje

Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 1529 k.o. Slakovec, čest.br. 161/1/1 oranica Lončarska jama sa 80 čhv.

Cijena na upit.

N 018 Brezje Web1

N-038 Levanjska Varoš

Nekretnine upisane u z.k.ul.br. 258 k.o. Levanjska Varoš i to k.č.br. 972/2 (973) Voćnjak Zgonić Tuleg Polje sa 510 čhv (1834 m2) i k.č.br. 1576 čhv (5668 m2), 2/5 dijela.

Banka nije u posjedu nekretnine.

Cijena na upit.

N-050 Lipik

Nekretnine upisane u z.k.ul.br. 1452 k.o. Lipik, k.č.br. 570 vrt  kod kuće  na 122 čhv, k.č.br. 571/2 oranica kod kuće sa 387 čhv u 1/4 dijela.

Banka nije u posjedu nekretnina.

Cijena na upit.

N-058 Velika, Draga

Nekretnine upisane u k.č.br. 849, u naravi voćnjak, površine 1890 m2, upisana u z.k.ul.br. 96, k.o. Draga, 7/24 dijela, k.č.br. 850, u naravi oranica, površine 343 m2, upisana u z.k.ul.br. 96, k.o. Draga, 7/24 dijela. 

Banka nije u posjedu nekretnina.

Cijena na upit.

N-080 Hvar

1/2 nekretnine označena kao čest.zem. 4332/3, upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Starom Gradu u ZU 2952, k.o. Hvar u naravi šumsko zemljište, površine 2361 m2, (izvanknjižno vlasništvo).

Banka nije u posjedu nekretnine.

Cijena na upit.

N-087 Vinkovci, Jarmina

Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 68 k.o. Prkovci i to k.č.br. 496/3 Oranica u selu sa 534 m2.

Cijena na upit.

N 087 Jarmina

N-097 Slatina, Donje Bazije

Nekretnine upisane u z.k.ul.br. 396 k.o. Donje Bazije i to: k.č.br. 408/19 oranica sa 1258 čhv, k.č.br. 408/43 oranica sa 90 čhv, k.č.br. 408/44 dvor sa 180 čhv.

Cijena na upit.

N 093 Donje Bazije

N-109 Nova Gradiška, Adžamovci

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 836, k.o. Adžamovci, kč.br. 320/2 oranica Nuz Drum u Praulji površine 181 čhv, kč.br. 320/3 oranica Nuz Drum u Praulji površine 147 čhv.

Cijena na upit.

N 109 N Gradiska Adzamovci

N-122 Zaprešić Pušća

Građevinsko zemljište u Pušći, upisane u z.k.ul.br. 2256  k.o. Pušća, k.č.br. 1374/9 i k.č.br. 1374/12 površine 4.967 m2.

Cijena na upit.

N 122 Zapresic Pusca Web 1

N-122 Zaprešić, Podgorje Bistransko

Građevinsko zemljište u Bistri, upisano u z.k.ul.br. 6676 k.o. Bistransko Podgorje, k.č.br. 2175 površine 8.139 m2.

Cijena na upit.

N 122 Zapresic Bistra Web 2

N-126 Sisak, Donja Pastuša

Nekretnine upisane u zemljišne knjige OS u Sisku, zk.ul.br. 232, kč.br. 185/1 sa 885 m2, kč.br. 186/1 sa 1547 m2, kč.br. 187/2 sa 1270 m2, 341 kč.br. 462/2 sa 6222 m2, 289 kč.br. 120/6 sa 507 m2, kč.br. 187/1 sa 1277 m2 i 251 kč.br. 120/3 sa 511 m2, kč.br. 120/7 sa 507 m2, kč.br. 185/2 sa 888 m2, kč.br. 187/3 sa 1277 m2 k.o. Pastuša.

Cijena na upit.

N 126 Donja Pastusa

N-146 Tomingaj

Nekretnine upisane u zk. ul. 179 k.o. Tomingaj Općinski sud u Gračacu označene kao: čestica zemlje d2798/1 pašnjak Vasinka površine 1145 čhv, čestica zemlje 2798/2 oranica Carik površine 723 čhv, čestica zemlje 2799  pašnjak Papinka  površine 1j i 208 čhv, čestica zemlje 2800/1 oranica Papinka  površine 550 čhv, pašnjak Papinka  površine 551 čhv, čestica zemlje 2800/2 oranica Papinka  površine 400 čhv, pašnjak Papinka , površine 1392 čhv, čestica zemlje 2808  pašnjak Carik površine 182 čhv, čestica zemlje 2809  pašnjak Carik površine 620 čhv, oranica Carik površine 619 čhv, čestica zemlje 2810  pašnjak Carik  površine 1j i 1 čhv, čestica zemlje 2811  oranica Carik površine 1067 čhv, čestica zemlje 2812 pašnjak Polica površine 200 čhv, čestica zemlje 3193  livada Trnovište površine 625 čhv, pašnjak Trnovište površine 625 čhv, čestica zemlje 3194 oranica Trnovište površine 505 čhv, livada Trnovište površine 505 čhv, čestica zemlje 2699 pašnjak Lužine površine 1j i 157 čhv, čestica zemlje 2700 pašnjak Lužine površine 243 čhv, čestica zemlje d3195/1oranica Groci površine 300 čhv.

Cijena na upit.

N-161 Vukovar, Petrovci

Nekretnine upisane u zk.ul.br. 1982 k.o. Petrovci, a koje se sastoje od kč.br. 1054 oranica Samarinci sa 2129 m2, 

Cijena na upit.

N 100 Petrovci

N-166 Slavonski Brod - građevinsko zemljište

Građevinsko zemljište površine 530 m2 u ulici P. Radića, Slavonski Brod z.k.ul. 1500 k.o. Sl. Brod.

Banka je u posjedu nekretnine.

Cijena na upit.