Poslovni i stambeni objekti
u prodaji

Prodaja nekretnina i potraživanja

N-014 Bjelovar, Kobasičari

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 1090, k.o. Kobasičari, kč.br. 16/11/A sa 108 čhv, kč.br. 41/1/A sa 99 čhv u naravi pašnjaci.

Cijena na upit.

N 017 Kobasičari Web1

N-018 Čakovec, Brezje

Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 1529 k.o. Slakovec, čest.br. 161/1/1 oranica Lončarska jama sa 80 čhv.

Cijena na upit.

N 018 Brezje Web1

N-067 Slavonski Brod, Oriovčić

Nekretnine upisane u z.k.ul.br. 193 k.o. Oriovčić. U naravi oranica površine 20.115 m2, pašnjak površine 8.367 m2, šuma-šikara površine 11.532 m2, te vinograd (zapušten) površine 3.630 m2.

Cijena na upit.

N 067 Oriovcic

N-087 Vinkovci, Jarmina

Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 68 k.o. Prkovci i to k.č.br. 496/3 Oranica u selu sa 534 m2.

Cijena na upit.

N 087 Jarmina

N-097 Slatina, Donje Bazije

Nekretnine upisane u z.k.ul.br. 396 k.o. Donje Bazije i to: k.č.br. 408/19 oranica sa 1258 čhv, k.č.br. 408/43 oranica sa 90 čhv, k.č.br. 408/44 dvor sa 180 čhv.

Cijena na upit.

N 093 Donje Bazije

N-102 Zadar, Ugljan

Nekretnine upisane u z.k.ul.br. 1623 k.o. Ugljan, k.č.br. 185/2, u naravi građevinska parcela površine 957 m2, k.č.br. 186, u naravi građevinska parcela površine 155 m2, k.č.br. 187/5, u naravi oranica površine 597 m2. 

Cijena na upit.

N 102 Ugljan

N-109 Nova Gradiška, Adžamovci

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 836, k.o. Adžamovci, kč.br. 320/2 oranica Nuz Drum u Praulji površine 181 čhv, kč.br. 320/3 oranica Nuz Drum u Praulji površine 147 čhv.

Cijena na upit.

N 109 N Gradiska Adzamovci

N-122 Zaprešić

Građevinsko zemljište u Zaprešiću, upisano u z.k.ul.br. 3546 k.o. Zaprešić, k.č.br. 3151. površine 3.015 m2.

Cijena na upit.

N 122 Zapresic Web 1

N-122 Zaprešić Pušća

Građevinsko zemljište u Pušći, upisane u z.k.ul.br. 2256  k.o. Pušća, k.č.br. 1374/9 i k.č.br. 1374/12 površine 4.967 m2.

Cijena na upit.

N 122 Zapresic Pusca Web 1

N-122 Zaprešić, Podgorje Bistransko

Građevinsko zemljište u Bistri, upisano u z.k.ul.br. 6676 k.o. Bistransko Podgorje, k.č.br. 2175 površine 8.139 m2.

Cijena na upit.

N 122 Zapresic Bistra Web 2

N-126 Sisak, Donja Pastuša

Nekretnine upisane u zemljišne knjige OS u Sisku, zk.ul.br. 232, kč.br. 185/1 sa 885 m2, kč.br. 186/1 sa 1547 m2, kč.br. 187/2 sa 1270 m2, 341 kč.br. 462/2 sa 6222 m2, 289 kč.br. 120/6 sa 507 m2, kč.br. 187/1 sa 1277 m2 i 251 kč.br. 120/3 sa 511 m2, kč.br. 120/7 sa 507 m2, kč.br. 185/2 sa 888 m2, kč.br. 187/3 sa 1277 m2 k.o. Pastuša.

Cijena na upit.

N 126 Donja Pastusa