Poslovni i stambeni objekti
u prodaji

Prodaja nekretnina i potraživanja

N-010 Koprivnica, Jakopovac

Nekretnine upisane u zk.ul.br. 2037 k.o. Hudovljani i to kč.br. 929/2 šuma Đurin breg sa 868 čhv, kč.br. 930 livada Đurin breg sa 268 čhv, kč.br. 931/7 šuma Đurin breg sa 617 čhv, kč.br. 939 oranica Bukovkinje sa 998 čhv, kč.br. 1365/26 šuma Brdo sa 2 rali 169 čhv, čk.br. 1365/27 šuma Brdo sa 376 čhv, kč.br 1366 oranica Ciganica sa 730 čhv, kč.br. 1367 Ciganica, kč.br. 1368 Ciganica, kč.br, 1369 Ciganica, kč.br. 1370 oranica Ciganica sa 1426 čhv, kč.br. 1380 livada Selica sa 747 čhv, kč.br. 1405 oranica Ciganica sa 691 čhv, 1406 Ciganica, kč.br. 1407 Ciganica livada sa 1362 čhv.

Cijena na upit.

N 010 Jakopovac Web1

N-014 Bjelovar, Kobasičari

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 1090, k.o. Kobasičari, kč.br. 16/11/A sa 108 čhv, kč.br. 41/1/A sa 99 čhv u naravi pašnjaci.

Cijena na upit.

N 017 Kobasičari Web1

N-018 Čakovec, Brezje

Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 1529 k.o. Slakovec, čest.br. 161/1/1 oranica Lončarska jama sa 80 čhv.

Cijena na upit.

N 018 Brezje Web1

N-067 Slavonski Brod, Oriovčić

Nekretnine upisane u z.k.ul.br. 193 k.o. Oriovčić. U naravi oranica površine 20.115 m2, pašnjak površine 8.367 m2, šuma-šikara površine 11.532 m2, te vinograd (zapušten) površine 3.630 m2.

Cijena na upit.

N 067 Oriovcic

N-087 Vinkovci, Jarmina

Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 68 k.o. Prkovci i to k.č.br. 496/3 Oranica u selu sa 534 m2.

Cijena na upit.

N 087 Jarmina

N-097 Slatina, Donje Bazije

Nekretnine upisane u z.k.ul.br. 396 k.o. Donje Bazije i to: k.č.br. 408/19 oranica sa 1258 čhv, k.č.br. 408/43 oranica sa 90 čhv, k.č.br. 408/44 dvor sa 180 čhv.

Cijena na upit.

N 093 Donje Bazije

N-102 Zadar, Ugljan

Nekretnine upisane u z.k.ul.br. 1623 k.o. Ugljan, k.č.br. 185/2, u naravi građevinska parcela površine 957 m2, k.č.br. 186, u naravi građevinska parcela površine 155 m2, k.č.br. 187/5, u naravi oranica površine 597 m2. 

Cijena na upit.

N 102 Ugljan

N-109 Nova Gradiška, Adžamovci

Nekretnina upisana u zk.ul.br. 836, k.o. Adžamovci, kč.br. 320/2 oranica Nuz Drum u Praulji površine 181 čhv, kč.br. 320/3 oranica Nuz Drum u Praulji površine 147 čhv.

Cijena na upit.

N 109 N Gradiska Adzamovci

N-122 Zaprešić

Građevinsko zemljište u Zaprešiću, upisano u z.k.ul.br. 3546 k.o. Zaprešić, k.č.br. 3151. površine 3.015 m2.

Cijena na upit.

N 122 Zapresic Web 1

N-122 Zaprešić Pušća

Građevinsko zemljište u Pušći, upisane u z.k.ul.br. 2256  k.o. Pušća, k.č.br. 1374/9 i k.č.br. 1374/12 površine 4.967 m2.

Cijena na upit.

N 122 Zapresic Pusca Web 1

N-122 Zaprešić, Podgorje Bistransko

Građevinsko zemljište u Bistri, upisano u z.k.ul.br. 6676 k.o. Bistransko Podgorje, k.č.br. 2175 površine 8.139 m2.

Cijena na upit.

N 122 Zapresic Bistra Web 2

N-126 Sisak, Donja Pastuša

Nekretnine upisane u zemljišne knjige OS u Sisku, zk.ul.br. 232, kč.br. 185/1 sa 885 m2, kč.br. 186/1 sa 1547 m2, kč.br. 187/2 sa 1270 m2, 341 kč.br. 462/2 sa 6222 m2, 289 kč.br. 120/6 sa 507 m2, kč.br. 187/1 sa 1277 m2 i 251 kč.br. 120/3 sa 511 m2, kč.br. 120/7 sa 507 m2, kč.br. 185/2 sa 888 m2, kč.br. 187/3 sa 1277 m2 k.o. Pastuša.

Cijena na upit.

N 126 Donja Pastusa